หน้าแรก / คลังความรูั / องค์ความรู้ปีงบประมาณ 2555
Articles 
Showing: 1-15 of 27    »»
document กระบวนการเทียบโอนผลการเรียน : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
1. กระบวนการเทียบโอนผลการเรียน มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้      ...
(Not rated) (02 Jul, 2014) (2331) (0)
document ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) หรือการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน : วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกรายวิชาที่มีเนื้อหาที่หลากหลาย มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อนำมาจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL)...
(Not rated) (02 Jul, 2014) (1601) (0)
document เสริมสร้างความมั่นใจให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ หน่วยฝากครรภ์ : วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
1. แนวทางเสริมสร้างความมั่นใจของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ที่หน่วยฝากครรภ์...
(Not rated) (02 Jul, 2014) (1402) (0)
document การจัดทำคู่มือการซักประวัติและตรวจร่างกาย และการหาค่าความเที่ยง(validity) และการหาค่าความน่าเชื่อถือ(reliability) ของคู่มือการซักประวัติและตรวจร่างกาย : วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
1.  วิธีการจัดทำคู่มือมีการทบทวนความรู้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ : โดยนำไปหาค่าความตรงตามเนื้อหา (validity) พบว่า มีค่าความตรงตามเนื้อหา...
(Not rated) (02 Jul, 2014) (1033) (0)
document รูปแบบการบริการวิชาการที่ดี : คณะวิทยาการจัดการ
1. กระบวนการขออนุมัติโครงการ              คณะวิทยาการจัดการ...
(Not rated) (02 Jul, 2014) (840) (0)
document เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Base Learning : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Base Learning คือ แนวทางรวมสำหรับการศึกษา ซึ่งเป็นทั้งเนื้อหาของหลักสูตรและกระบวนการในการเรียนรู้แบบ PBL...
(Not rated) (02 Jul, 2014) (987) (0)
document การจัดการเรียนการสอนแบบ Project – Based Learning : บัณฑิตวิทยาลัย
1. การจัดทำ มคอ.3 ในรายวิชาที่เน้นการเรียนการสอนแบบโครงงาน Project-Based Learning อาจมอบหมายเป็นชิ้นงานให้นักศึกษาทำตลอดทั้งภาคเรียน...
(Not rated) (02 Jul, 2014) (1371) (0)
document รูปแบบการใช้วิธีการสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่เด็กวัยก่อนเรียนในชุมชนโดยอ าสาสมัครชุมชน : วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
แนวทางการจัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเด็กวัยก่อนเรียนในชุมชน มีกระบวนการและขั้นตอน...
(Not rated) (02 Jul, 2014) (909) (0)
document เทคนิคการให้บริการแบบ Smile Service : สถาบันวิจัยและพัฒนา
           1. การต้อนรับ ต้อนรับทุกคนด้วยร้อยยิ้ม ยิ้มแย้มแจ่มใส...
(Not rated) (02 Jul, 2014) (792) (0)
document วางแผนอย่างไรให้สนองต่องานประกันคุณภาพ : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
1. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ(Improvement Plan) มีขั้นตอนตามแบบฟอร์มที่กำหนด...
(Not rated) (02 Jul, 2014) (725) (0)
document กระบวนการรับฟังความต้องการของนักศึกษาและการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการ : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
กระบวนการรับฟังความต้องการ กลุ่มพัฒนานักศึกษาได้มีการพิจารณากระบวนตามหมวด 6 เพื่อเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของมหาวิทยาลัยทั้งนี้...
(Not rated) (02 Jul, 2014) (876) (0)
document เทคนิคการให้บริการ One Stop Service : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
จากการที่ได้รับการชี้แจงจากกองนโยบายและแผนงาน เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของการจัดการความรู้ ซึ่งในระดับมหาวิทยาลัย...
(Not rated) (02 Jul, 2014) (1138) (0)
document กลยุทธ์พิชิตใจผู้ใช้บริการ One stop service : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
...
(Not rated) (02 Jul, 2014) (849) (0)
document ทำอย่างไรให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ : กองบริหารงานบุคคล สำนกังานอธิการบดี
1. การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่           1.1...
(Not rated) (02 Jul, 2014) (745) (0)
document English for SSRU Staff : ศูนย์ภาษา
1. การออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ด้วยการฝึกฝนการสนทนาบทบาทสมมติในสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษโดยมีวิทยากรเป็นผู้ให้คำแนะนำ 2. การทักทาย บอกลา...
(Not rated) (02 Jul, 2014) (1438) (0)