หน้าแรก / คลังความรูั / องค์ความรู้ปีงบประมาณ 2556
Articles 
Showing: 1-15 of 47    »»
document เทคนิคการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เทคนิค 2S3E : คณะครุศาสตร์
1. Selection การคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสนใจจะร่วมกิจกรรม โดยต้องมีความรู้ความสามารถพื้นฐานของการอ่านทำนองเสนาะ 2. Sharing...
(rating) (01 Jul, 2014) (786) (0)
document เทคนิคการทำงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ : คณะวิทยาศาสตร์
1. คู่มือเทคนิคการทำงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ        ...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (761) (0)
document เทคนิคการพัฒนาหลักสูตร : คณะวิทยาศาสตร์
1. คู่มือเทคนิคการพัฒนาหลักสูตรสู่สากล            เป็นคู่มือที่รวบรวมหลักการและความรู้...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (820) (0)
document เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ : คณะวิทยาศาสตร์
1. เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ       1.1...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (897) (0)
document การจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน : คณะมนุษย์ศาสตร์
1. การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิต 1.1 การพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 1.2...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (805) (0)
document การเลือกแหล่งตีพิมพ์และเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับมหาว ิทยาลัยโลก :คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
องค์ความรู้ที่ได้รับ คือแนวทางในการเลือกแหล่งตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติที่สอดคล้องกับเกณฑ์ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (790) (0)
document ระบบการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการโดยวิกิพีเดีย : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
องค์ความรู้ที่ได้รับ คือ รูปแบบของเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บสารสนเทศ และความรู้ให้คงอยู่ในองค์กร   ในรูปแบบสารานุกรมออนไลน์...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (774) (0)
document การออกแบบกระบวนการให้บริการนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ : คณะวิทยาการจัดการ
คู่มือปฏิบัติงานการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บริการโสตทัศนูปกรณ์...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (782) (0)
document เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ : คณะวิทยาการจัดการ
1. เทคนิคการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจ ประกอบด้วย        1.1 สร้างบรรยากาศ ได้แก่ 5ส. แต่งกายผ้าไทย...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (801) (0)
document เทคนิคการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (สาขานิเทศศาสตร์) : คณะวิทยาการจัดการ
กลุ่ม COMM. ARTS RANGERS ได้เทคนิคการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ “การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการสื่อสารที่ดี” จำนวน 2...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (839) (0)
document เทคนิคการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (สาขาบริหารธุรกิจ) : คณะวิทยาการจัดการ
องค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ เทคนิคการพัฒนานักศึกษาให้ได้พึงประสงค์ จำนวน 2 เทคนิค คือ 1....
(Not rated) (01 Jul, 2014) (798) (0)
document กระบวนการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ : คณะวิทยาการจัดการ
สมาชิกกลุ่มได้รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริการวิชาการที่ได้จากการปฏิบัติงานและศึกษาค้นคว้า และได้วิธีการปฏิบัติงาน 7 ขั้นตอน...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (1024) (0)
document การนำเทคนิค 5ส. มาพัฒนาระบบงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
องค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย ปัจจัยในการออกแบบกิจกรรมการพัฒนาระบบ 5 ส ในการปฏิบัติงานการออกแบบกิจกรรม วิธีปฏิบัติ...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (725) (0)
document การวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จากการถอดบทเรียนกลุ่มสมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (776) (0)
document การบูรณาการกิจกรรมงานวิจัยกับการบริการวิชาการ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
องค์ความรู้ เรื่อง งานวิจัยกับการบรูณการกับการบริการวิชาการ ในประเด็นการเขียนหัวข้องานวิจัยให้สอดคล้องกับการบริการวิชาการ โดย อ.รจนา...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (738) (0)