หน้าแรก / คลังความรูั / องค์ความรู้ปีงบประมาณ 2556
Articles 
Showing: 16-30 of 47    ««  »»
document เทคนิคการให้บริการที่มีคุณภาพ : บัณฑิตวิทยาลัย
เทคนิคการให้บริการที่มีคุณภาพ (Service mind)การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าโดยการให้ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกต้อง แม่ยำ...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (762) (0)
document เทคนิคการพัฒนาหลักสูตรสู่สากล : บัณฑิตวิทยาลัย
  แนวทางการพัฒนาหลักสูตร ในประเด็นของการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (700) (0)
document เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ : บัณฑิตวิทยาลัย
คู่มือการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ประกอบด้วย หลักในการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (645) (0)
document การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพสำหรับกา รทำงานในประชาคมอาเซียน : วิทยาลัยนานาชาติ
1....
(Not rated) (01 Jul, 2014) (657) (0)
document การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพและภาษาประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน : วิทยาลัยนานาชาติ
1. องค์ความรู้ด้านภาษาบาฮาซามาเลเซียเบื้องต้น             ...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (686) (0)
document พัฒนาคน พัฒนางานด้วย R2R : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
1. กระบวนการวิจัยในงานประจำตามสภาพปัญหาของแต่ละกลุ่มงาน           2....
(Not rated) (01 Jul, 2014) (742) (0)
document การให้บริการเพื่อพัฒนางานสนับสนุนวิชาการ : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
1. ขั้นตอนการให้บริการ หากระบวนการให้บริการเป็นลำดับขั้นตอน           2. เทคนิคการให้บริการ...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (641) (0)
document ระบบการให้บริการห้องปฏิบัติการพยาบาลที่พึงพอใจทั้งผู้ให้และผู้รับ : วิทยาลัยพยาบาลฯ
จากปัญหาเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลที่ผ่านมา จึงนำไปสู่การสร้างและแสวงหาความรู้ โดยการศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานภายนอก มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (738) (0)
document เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ในการฝึกปฏิบัติการ พยาบาลอนามัยชุมชนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน : วิทยาลัยพยาบาลฯ
1. ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนฉบับเตรียมรองรับประชาคมอาเซียนฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย ·      ...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (689) (0)
document เทคนิคการซักประวัติ ตรวจร่างกายและบันทึกในเวชระเบียนของผู้ป่วยที่ง่ายต่อการใช้งานของนักศึกษาพยาบาล : วิทยาลัยพยาบาลฯ
1.       วิธีการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (788) (0)
document รูปแบบการบูรณาการการวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสุขภาวะ 3อ. ลดพุง พิชิตโรค : วิทยาลัยพยาบาลฯ
...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (657) (0)
document คู่มือการปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้รูปแบบของการจัดการความรู้ จำนวน 1รูปแบบ จึงได้จัดประชุมเพื่อระดมความคิดจากผู้บริหาร อาจารย์...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (674) (0)
document คู่มือการทำ TQF 3 การจัดการเรียนการสอนรองรับการทำงานสู่ประชาคมอาเซียน : วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ
...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (696) (0)
document การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ : วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ
         ...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (1263) (0)
document การพัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียน : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
1. ระบบฐานข้อมูลค้นหารายวิชาเทียบโอนผลการเรียน ประกอบด้วย     1. การค้นหารายวิชาเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาภายในมหาวิทยาลัย...
(rating) (01 Jul, 2014) (851) (0)