หน้าแรก / คลังความรูั / องค์ความรู้ปีงบประมาณ 2556
Articles 
Showing: 31-45 of 47    ««  »»
document การเตรียมการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ : กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
เทคนิคการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ                1....
(Not rated) (01 Jul, 2014) (673) (0)
document การปรับภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิต : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
กลุ่มการจัดการความรู้ได้องค์ความรู้มา 2 องค์ความรู้คือ...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (739) (0)
document เทคนิคการให้บริการยืม-คืน เงินทดลองราชการ : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
ได้จัดเก็บรวบรวมความรู้ที่ได้ จัดทำเป็นคู่มือ “การยืม – คืนเงินทดรองราชการ”...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (837) (0)
document ระบบการให้บริการ One Stop Service : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
1. การคำนึงถึงผู้รับบริการเป็นสำคัญ ยึดเอาความสะดวกและความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นฐานคิดในการวางรูปแบบการให้บริการ 2. การลดรอบเวลาการปฏิบัติงาน...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (718) (0)
document เทคนิคการพัฒนาคุณภาพการทำงานด้วยเครือข่าย : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการทำงานด้วยเครือข่าย ประกอบด้วย ดังนี้ 1.    ความหมายของ เครือข่าย 2.    ประเภทของเครือข่าย
(Not rated) (01 Jul, 2014) (635) (0)
document การจัดทำระบบการจองออนไลน์เพื่อการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
ระบบการจองออนไลน์        เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เปิดให้บริการแก่นักศึกษาในหลายๆด้าน เช่น...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (682) (0)
document การจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าเพื่อการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า  เป็นการพัฒนาเว็บไซต์ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์...
(rating) (01 Jul, 2014) (1751) (0)
document เทคนิคการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (Business Intelligence) : สำนักวิทยบริการฯ
ได้ทราบแนวทางการจัดเก็บ วิเคราะห์ และการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งผู้บริหารสามารถตรวจสอบ รายงาน เพื่อการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจ...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (715) (0)
document บริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศด้วย One Stop Service : สำนักวิทยบริการฯ
1. การเตรียมความพร้อมการให้บริการ                     1.1...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (711) (0)
document เทคนิคการให้บริการนำชมแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เทคนิคการให้บริการนำชมแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ 1.      ...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (699) (0)
document เทคนิคการให้บริการ "Smile Service" : สถาบันวิจัยและพัฒนา
เทคนิคการให้บริการ smile service ในเรื่องของหลักปฏิบัติงานบริการของกลุ่ม “Smile Ranger” ขบวนการยิ้มแฉ่ง...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (694) (0)
document คุณภาพระบบการประเมินผลและรายงานผลการเรียนแบบ Zero Defect : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
ระบบ e-Service ซึ่งเป็นระบบการให้บริการแก่นักศึกษา ในการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งให้บริการนักศึกษาแบบ online ด้านต่าง ๆ ทั้ง 6 ด้าน...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (708) (0)
document คู่มือการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
          สิ่งที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของสำนักฯ...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (733) (0)
document ขั้นตอนการเสนอขอทุนสนับสนุนงานวิจัย และรูปแบบของงานวิจัยสำหรับการทดลองสื่ออิเล็คทรอนิกส์ : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
ขั้นตอนการเสนอขอทุนสนับสนุนงานวิจัย และรูปแบบของงานวิจัยสำหรับการทดลองสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บนเว็บไซต์สำนักฯ ...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (658) (0)
document คู่มือการบริหารจัดการของสำนักงานวิทยาเขต : สำนักงานวิทยาเขต
คู่มือระบบการบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขต ประกอบด้วย 1.       ลักษณะงานบริการ 2.      ...
(Not rated) (01 Jul, 2014) (682) (0)