หน้าแรก / คลังความรูั / องค์ความรู้ปีงบประมาณ 2557
Articles 
Showing: 1-15 of 55    »»
document ระบบการเทียบโอนผลการเรียน : กองบริการการศึกษา
(Not rated) (23 May, 2015) (708) (0)
document กระบวนการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่าย : กองนโยบายและแผน
(Not rated) (23 May, 2015) (614) (0)
document รูปแบบการดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิต : สำนักวิทยบริการฯ
(Not rated) (23 May, 2015) (911) (0)
document เทคนิคการขยายพันธุ์ต้นแก้วเจ้าจอม : กองกลาง
(Not rated) (23 May, 2015) (677) (0)
document คู่มือการบริหารจัดการระบบ e-learning ด้วยโปรแกรม Moodle 2.5.6+ : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
(Not rated) (23 May, 2015) (685) (0)
document คู่มือการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : คณะศิลปกรรมศาสตร์
(Not rated) (23 May, 2015) (624) (0)
document กระบวนการให้บริการยืม-คืน อุปกรณ์โสตทีศนูปกรณ์ ด้วยระบบ One Stop Service : คณะมนุษยศาสตร์ฯ
(Not rated) (23 May, 2015) (934) (0)
document ระบบคลังความรู้ทางสารสนเทศ : สำนักวิทยบริการฯ
(Not rated) (23 May, 2015) (686) (0)
document คู่มือการจัดประชุม : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
(Not rated) (23 May, 2015) (803) (0)
document คู่มือการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ : กองกลาง
(Not rated) (23 May, 2015) (942) (0)
document เทคนิคการคืนเงินทดรองราชการ : กองคลัง
(Not rated) (23 May, 2015) (744) (0)
document คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม : คณะครุศาสตร์
(Not rated) (23 May, 2015) (780) (0)
document คู่มือการให้บริการจุด One Stop Service : คณะวิทยาศาสตร์ฯ
(Not rated) (23 May, 2015) (891) (0)
document คู่มือการพัฒนาบุคลากรที่ดีในการบริการ : คณะวิทยาการจัดการ
(Not rated) (23 May, 2015) (684) (0)
document คู่มือการเขียนผลงานวิชาการ : คณะวิทยาการจัดการ
(Not rated) (23 May, 2015) (748) (0)