หน้าแรก / คลังความรูั / องค์ความรู้ปีงบประมาณ 2557
Articles 
Showing: 31-45 of 55    ««  »»
document แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน : คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
(Not rated) (23 May, 2015) (597) (0)
document คู่มือการกำหนดปัญหาและเขียนข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล : วิทยาลัยพยาบาลฯ
(Not rated) (23 May, 2015) (693) (0)
document คู่มือการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา : วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ
(Not rated) (23 May, 2015) (749) (0)
document คู่มือการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สำหรับรองรับประช าคมเศรษฐกิจอาเซียน : คณะวิทยาการจัดการ
(Not rated) (25 May, 2015) (649) (0)
document แนวทางการป้องกันการใช้สารเสพติดประเภทสุราในวัยรุ่น : วิทยาลัยพยาบาล
(Not rated) (25 May, 2015) (750) (0)
document แนวทางการเขียนบทความวิจัย : บัณฑิตวิทยาลัย
(Not rated) (25 May, 2015) (730) (0)
document หลักสูตรบริการวิชาการ : วิทยาลัยนานาชาติ
(Not rated) (25 May, 2015) (613) (0)
document คู่มือการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทา : คณะวิทยาศาสตร์ฯ
(Not rated) (25 May, 2015) (705) (0)
document คู่มือการสอนแบบโครงการ : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
(Not rated) (25 May, 2015) (693) (0)
document คู่มือเทคนิคการพัฒนานักศึกษาให้มีจิตสาธารณะที่ดี : คณะวิทยาการจัดการ
(Not rated) (25 May, 2015) (680) (0)
document แนวทางการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(Not rated) (25 May, 2015) (646) (0)
document แนวปฏิบัติที่ดีการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ : บัณฑิตวิทยาลัย
(Not rated) (25 May, 2015) (660) (0)
document เทคนิคการเขียนบทความวิชาการงานวิจัยด้วยภาษาอังกฤษ : วิทยาลัยการภาพยนตร์
(Not rated) (25 May, 2015) (716) (0)
document การเขียนงานวิจัยเพื่อขอรับทุนและมีผลงานได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ : คณะมนุษยศาสตร์ฯ
(Not rated) (25 May, 2015) (598) (0)
document เทคนิคการเขียนข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุน : คณะวิทยาศาสตร์ฯ
(Not rated) (25 May, 2015) (624) (0)