การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพและภาษาประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน : วิทยาลัยนานาชาติ

        
Views: 707
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 01 Jul, 2014
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 01 Jul, 2014
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
1. องค์ความรู้ด้านภาษาบาฮาซามาเลเซียเบื้องต้น
             ทั้งนี้เนื่องจากสาขาวิชาศึกษาทั่วไปมีองค์ความรู้ในด้านภาษาประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน จึงได้ทำการคัดเลือกรายวิชาเลือกภาษาในอาเซียน อันได้แก่ ภาษาบาฮาซามาเลเซียมาเป็นองค์ความรู้ ซึ่งองค์ความรู้นี้ได้มาจากการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนิเซีย ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 มาเป็นฐานความรู้ของการพัฒนากิจกรรมการจัดการความรู้ของสมาชิก โดยองค์ความรู้นี้สามารถผลิตออกมาได้เป็นคู่มือการสนทนาภาษามาเลเซียเบื้องต้น ในคู่มือเล่มนี้แบ่งเป็น 2 หัวข้อหลักๆ ดังนี้
             1.1 คำศัพท์ เช่น
                   ตัวเลข – Number – Nombor
                   สี – Colours – Warna
                   เวลา – Time – Waktu/masa
                   สถานที่ท่องเที่ยว – Tourist attractions/Sites – Perhatian/tempat melancong
                   อาหารและเครื่องดื่ม – Food and drinks – Makanan dan minuman
                   ผลไม้ – Fruits – Buah-buahan
                   เนื้อสัตว์ – Meats – Daging
                   ปลา – Fishes – Ikan-Ikan
                   ฯลฯ
             1.2 บทสนทนาเช่น
                   How are you? – Apa khabar?
                   Can I help you? – Bolehkah saya membantu anda?
                   What’s your name? – Apakah nama anda?
                   Thank you (very much)! – Terima kasih berbanyak-banyak!
                   Where are you from? – Anda dating dari mana?
                   Where is the toilet? – Di mana tandas?
                   ฯลฯ
2.องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม
          องค์ความรู้นี้ได้มาจากความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ และสถานฑูตประเทศมาเลเซีย ซึ่งให้ความร่วมมือในการส่งนักศึกษามาเลเซียเข้ามาร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนิเซีย โดยเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศมาเลเซียจำนวนทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมกับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรไทย จำนวน 86 คน โดยมีวิทยาลัยนานาชาติเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ ASEAN Youth Thailand and Malaysia Bilateral Relation Campเมื่อวันที่ 6-9 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ สวนนงนุช พัทยา ทั้งนี้ องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนั้น ได้แก่ ภาษาบาฮาซามาเลเซีย วัฒนธรรมมาเลเซีย การใช้ชีวิตประจำวัน และการละเล่นพื้นเมืองโดยมีคู่มือการทำกิจกรรม เช่น การประดิษฐ์ว่าวพร้อมประวัติของว่าว ทั้งว่าวไทยและมาเลเซีย การเล่นตะกร้อ ประวัติความเป็นมาของอาหารไทยและมาเลเซีย เป็นต้น
Others in this Category
document เทคนิคการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เทคนิค 2S3E : คณะครุศาสตร์
document เทคนิคการทำงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ : คณะวิทยาศาสตร์
document เทคนิคการพัฒนาหลักสูตร : คณะวิทยาศาสตร์
document เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ : คณะวิทยาศาสตร์
document การจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน : คณะมนุษย์ศาสตร์
document การเลือกแหล่งตีพิมพ์และเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับมหาว ิทยาลัยโลก :คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
document ระบบการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการโดยวิกิพีเดีย : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
document การออกแบบกระบวนการให้บริการนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ : คณะวิทยาการจัดการ
document เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ : คณะวิทยาการจัดการ
document เทคนิคการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (สาขานิเทศศาสตร์) : คณะวิทยาการจัดการ
document เทคนิคการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (สาขาบริหารธุรกิจ) : คณะวิทยาการจัดการ
document กระบวนการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ : คณะวิทยาการจัดการ
document การนำเทคนิค 5ส. มาพัฒนาระบบงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
document การวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
document การบูรณาการกิจกรรมงานวิจัยกับการบริการวิชาการ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
document เทคนิคการให้บริการที่มีคุณภาพ : บัณฑิตวิทยาลัย
document เทคนิคการพัฒนาหลักสูตรสู่สากล : บัณฑิตวิทยาลัย
document เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ : บัณฑิตวิทยาลัย
document การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพสำหรับกา รทำงานในประชาคมอาเซียน : วิทยาลัยนานาชาติ
document พัฒนาคน พัฒนางานด้วย R2R : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document การให้บริการเพื่อพัฒนางานสนับสนุนวิชาการ : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document ระบบการให้บริการห้องปฏิบัติการพยาบาลที่พึงพอใจทั้งผู้ให้และผู้รับ : วิทยาลัยพยาบาลฯ
document เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ในการฝึกปฏิบัติการ พยาบาลอนามัยชุมชนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน : วิทยาลัยพยาบาลฯ
document เทคนิคการซักประวัติ ตรวจร่างกายและบันทึกในเวชระเบียนของผู้ป่วยที่ง่ายต่อการใช้งานของนักศึกษาพยาบาล : วิทยาลัยพยาบาลฯ
document รูปแบบการบูรณาการการวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสุขภาวะ 3อ. ลดพุง พิชิตโรค : วิทยาลัยพยาบาลฯ
document คู่มือการปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
document คู่มือการทำ TQF 3 การจัดการเรียนการสอนรองรับการทำงานสู่ประชาคมอาเซียน : วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ
document การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ : วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ
document การพัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียน : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
document การเตรียมการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ : กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
document การปรับภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิต : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
document เทคนิคการให้บริการยืม-คืน เงินทดลองราชการ : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
document ระบบการให้บริการ One Stop Service : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
document เทคนิคการพัฒนาคุณภาพการทำงานด้วยเครือข่าย : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
document การจัดทำระบบการจองออนไลน์เพื่อการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
document การจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าเพื่อการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
document เทคนิคการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (Business Intelligence) : สำนักวิทยบริการฯ
document บริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศด้วย One Stop Service : สำนักวิทยบริการฯ
document เทคนิคการให้บริการนำชมแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
document เทคนิคการให้บริการ "Smile Service" : สถาบันวิจัยและพัฒนา
document คุณภาพระบบการประเมินผลและรายงานผลการเรียนแบบ Zero Defect : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
document คู่มือการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
document ขั้นตอนการเสนอขอทุนสนับสนุนงานวิจัย และรูปแบบของงานวิจัยสำหรับการทดลองสื่ออิเล็คทรอนิกส์ : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
document คู่มือการบริหารจัดการของสำนักงานวิทยาเขต : สำนักงานวิทยาเขต
document เทคนิคการหารายได้ให้มีประสิทธิภาพ : สำนักทรัพย์สินและรายได้
document คู่มือการจัดประชุม : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย