ปฏิทินกิจกรรม ฝ่ายวิชาการ FMS AA TEAM

        
Views: 501
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 23 Aug, 2013
by: ภฮงสุพัฒนโชค น.ว.
Updated: 23 Aug, 2013
by: ภฮงสุพัฒนโชค น.ว.
 1. ลำดับ

  กิจกรรม

  ระยะเวลา

  ตัวชี้วัด

  เป้าหมาย

  ผู้รับผิดชอบ

  1

  คณะกรรมการจัดการความรู้ประชุมเพื่อกำหนดปฏิทินกิจกรรม

  มี.ค. 56

  ร้อยละของคณะกรรมการจัดการความรู้ที่เข้าร่วมประชุม

  ร้อยละ 80

  คณะกรรมการ KM 

  2

  คณะกรรมการจัดการความรู้ประชุมคัดเลือกองค์ความรู้ขึ้นมาใหม่โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

  มี.ค. 56

   

  มีหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  อย่างน้อย 1 หัวข้อ

  คณะกรรมการ KM

  3

  เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ด้านเทคนิคการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจ

  มี.ค.56

  ร้อยละความรู้ความเข้าใจของคณะทำงานจัดการความรู้

  ร้อยละ 80

  คณะกรรมการ KM

  4

  ศึกษาดูงานเพื่อแสวงหาความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ

  มี.ค.-เม.ย56

  จำนวนแหล่งความรู้

  2 แหล่ง

  คณะกรรมการ KM

  5

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประชุมกลุ่มย่อย

  มี.ค.

  -ส.ค.56

  ร้อยละของคณะกรรมการจัดการความรู้ ที่เข้าร่วมประชุม

  ร้อยละ 80

  คณะกรรมการ KM

  6

  การนำความรู้ที่ได้จากแลกเปลี่ยนไปปฏิบัติ

  มี.ค.

  - สค.56

  ร้อยละของสมาชิกที่นำความรู้ไปปฏิบัติ

  ร้อยละ 80

  คณะกรรมการ KM

  7

  เผยแพร่กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  ส.ค.56

  จำนวนครั้งในการเผยแพร่

  ร้อยละ 80

  คณะกรรมการ KM

  8

  ส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมสรรหา Best Practice

  ส.ค.56

  จำนวนรางวัลที่ได้

  ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

  คณะกรรมการ KM

Others in this Category
document รายชื่อสมาชิก ฝ่ายวิชาการ FMS AA TEAM
document กระบวนการให้บริการ
document แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ
document สร้างบรรยากาศในการให้บริการ ด้วยการสวมใส่ผ้าไทย
document คู่มือการให้บริการฝ่ายวิชาการ
document เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ