เทคนิคการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เทคนิค 2S3E : คณะครุศาสตร์

1. Selection การคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสนใจจะร่วมกิจกรรม โดยต้องมีความรู้ความสามารถพื้นฐานของการอ่านทำนองเสนาะ
2. Sharing นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอ่านทำนองเสนาะ พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์ข้อดีข้อบกพร่องจากการอ่านของแต่ละคน
3. Example อาจารย์ผู้ฝึกซ้อมอ่านให้ฟังเป็นตัวอย่างเพื่อให้นักศึกษานำเทคนิคของการใช้เสียงในลักษณะต่าง ๆ ไปฝึกและปรับใช้ให้เหมาะสมกับตน
4. Encouragement อาจารย์ผู้ฝึกซ้อมให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด และสร้างกำลังใจตลอดระยะเวลาของการฝึกซ้อมร่วมกัน
5. Evaluation อาจารย์ผู้ฝึกซ้อมและนักศึกษาร่วมกันประเมินผลการอ่านทำนองเสนาะของนักศึกษาแต่ละคน

                   โดยเทคนิคนี้ผ่านการกลั่นกรองจากอาจารย์ประจำแขนงวิชาภาษาไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนานักศึกษาเพื่อการเข้าร่วมประกวดและแข่งขันทางด้านภาษาไทย