เทคนิคการทำงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ : คณะวิทยาศาสตร์

1. คู่มือเทคนิคการทำงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
        เป็นคู่มือที่รวบรวมความรู้และเทคนิคการทำงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 อธิบายถึงเหตุผลที่ต้องทำงาน ความหมายของการทำงาน ความสุขและประสิทธิภาพในการทำงาน   ส่วนที่ 2 เป็นเทคนิคของการทำงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ แสดงเทคนิคการจัดการต่างๆ ในการทำงานทั้งกับตนเอง เพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่นๆ ในที่ทำงาน ส่วนที่ 3 ความรู้ที่เพิ่มเติมในการสร้างความสำเร็จในการทำงานและข้อคิดในการทำงานเพื่อชีวิตที่ดี
2. เกร็ดความรู้ที่รวบรวมเทคนิคเด่นๆ ในการทำงาน
         2.1 สร้างความสุขในการทำงาน อธิบายปัจจัยหลักที่ทำให้คนทำงานได้อย่างมีความสุขและวิธีการส่งเสริมความสุขในที่ทำงาน
         2.2 รู้จักตนเอง รู้จักงานที่ทำ อธิบายรู้จักตนเอง เข้าใจตนเองว่าจุดเด่น จุดด้อย ความต้องการของตนเองเป็นอย่างไร และรู้จักงานที่ทำจากบทบาท หน้าที่ ลักษณะงาน การวางแผนการทำงานทั้งตนเองและผู้อื่น
          2.3 วิเคราะห์งานและจัดลำดับความสำคัญของงาน อธิบายเทคนิคการวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์งานและแบ่งประเภทของงาน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน