เทคนิคการพัฒนาหลักสูตร : คณะวิทยาศาสตร์

1. คู่มือเทคนิคการพัฒนาหลักสูตรสู่สากล
           เป็นคู่มือที่รวบรวมหลักการและความรู้ มีเนื้อหาในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็นสากล โดยมุ่งเน้นที่หลักการและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ยกระดับหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 อธิบายถึงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสู่สากล   ส่วนที่ 2 เป็นหลักการและแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรสู่สากล ซึ่งรวมรวมบทความ วารสาร การนำเสนอข้อมูลและประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ
2. เกร็ดความรู้ ที่รวบรวมความรู้เด่นที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในอนาคต
          2.1 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสู่สากล อธิบายหลักการพัฒนาหลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การสร้างความเป็นสากลและองค์ประกอบพื้นฐานในการพิจารณาความเป็นสากล
          2.2 6 Step The Teacher’s Guide to Project-based Learning อธิบาย Project-based Learning(การเรียนรู้ด้วยโครงงาน) และกระบวนการ 6 ขั้นตอน การเรียนการสอนโดยการใช้ Project-based Learning