การจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน : คณะมนุษย์ศาสตร์

1. การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิต
1.1 การพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
1.2 การพัฒนาสมรรถนะการประกอบอาชีพและการทำงานข้ามวัฒนธรรม
1.3 การจัดกิจกรรมแสดงความสามารถในเวทีระดับนานาชาติ
1.4 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยการปรับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
2. การพัฒนาอาจารย์
          2.1 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ เช่น อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ และอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมอาจารย์ศึกษาในระดับปริญญาเอก
          2.2 พัฒนาความรู้ ภาษา และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนให้กับอาจารย์ในระดับที่ใช้งานได้
         - ศึกษาดูงานในประเทศภูมิภาคอาเซียน
         - เชิญวิทยากรเจ้าของภาษาในเรื่องอาเซียนเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. การสร้างความเข้มแข็งของคณะ
         3.1 กระบวนการบริหารจัดการของคณะ นำเรื่องอาเซียนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์ของคณะ โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
         3.2 การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ สภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่มีความเป็นนานาชาติ เช่น จัดทำป้ายต่างๆ อย่างน้อย 2 ภาษา
         3.3 การจัดเตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารห้องปฏิบัติการให้เป็นนานาชาติ