เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ : คณะวิทยาการจัดการ

1. เทคนิคการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจ ประกอบด้วย
       1.1 สร้างบรรยากาศ ได้แก่ 5ส. แต่งกายผ้าไทย รณรงค์ถูกระเบียบ และจุดบริการค้นคว้าข้อมูล
       1.2 เสริมทักษะ ได้แก่ เสริม IT เสริมภาษาต่างประเทศ และเสริมศิลปะการพูด
       1.3 ใส่ใจบริการ ได้แก่ บริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว บริการผ่าน Internet และคู่มือการให้บริการ
2. คู่มือการให้บริการ ประกอบด้วย ขั้นตอนการยื่นคำรองและเอกสารประกอบคำร้องต่างๆ ของฝ่ายวิชาการ เช่น ขั้นตอนขอเปิดรายวิชา ขอเพิ่มรายวิชา ขอถอนรายวิชา ขอเทียบโอนรายวิชา เป็นต้น
3. กระบวนการให้บริการ ประกอบด้วย
       3.1 ผู้รับบริการแจ้งความต้องการ
       3.2 เจ้าหน้าที่วิชาการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
       3.3 เจ้าหน้าที่วิชาการให้คำปรึกษา/บริการ
       3.4 เจ้าหน้าที่วิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและประสานงานแก้ปัญหา/ให้บริการ