การนำเทคนิค 5ส. มาพัฒนาระบบงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

องค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย ปัจจัยในการออกแบบกิจกรรมการพัฒนาระบบ 5 ส ในการปฏิบัติงานการออกแบบกิจกรรม วิธีปฏิบัติ มาตรฐาน ของการดำเนินงาน 5 ส ต้องมีความรู้และเข้าใจในประเด็น ดังต่อไปนี้
                    -  สภาพ/อุปกรณ์
                    -  มาตรฐาน
                    -  วิธีปฏิบัติ
                   สมาชิกนำองค์ความรู้ที่ได้มาเขียนเป็นแผนกิจกรรม 5ส มาพัฒนาระบบงาน สมาชิกนำแผนกิจกรรม 5ส มาใช้ในการจัดโต๊ะ บริเวณที่ทำงานของแต่ละบุคคล และตู้เก็บเอกสาร ตามมาแผนกิจกรรม ที่มีมาตรฐานของแต่ละอย่างกำหนด