การวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จากการถอดบทเรียนกลุ่มสมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเห็นว่าควรเน้นให้ผู้สอนมีการเขียนใบงานเพื่อใช้กำหนด หรือออกแบบกิจกรรม โดยใบงานประกอบด้วยสาระดังต่อไปนี้
    - ชื่อใบงาน
    - รายวิชา
- รายชื่อผู้สอน
    - กำหนดและสถานที่ส่ง       
    - ที่มาและความสำคัญ
    - วัตถุประสงค์
    - เกณฑ์การประเมิน
    - ประโยชน์
    - การนำไปใช้ประโยชน์
    - แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
             - ขอบเขต