การบูรณาการกิจกรรมงานวิจัยกับการบริการวิชาการ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

องค์ความรู้ เรื่อง งานวิจัยกับการบรูณการกับการบริการวิชาการ ในประเด็นการเขียนหัวข้องานวิจัยให้สอดคล้องกับการบริการวิชาการ โดย อ.รจนา จันทราสา ผู้มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยและการบริการวิชาการ เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ กลุ่มสมาชิกมีการจัดความรู้ให้เป็นระบบ ดังนี้ 
1. ความรู้ที่จำเป็นต่อองค์กร
กลุ่มสมาชิกได้จัดการความรู้ที่เห็นว่าจำเป็นต่อองค์กร ประกอบด้วย เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  
2. ความรู้ที่จำเป็นต่อสมาชิก 
กลุ่มสมาชิกเห็นเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย สำคัญต่อการทำวิจัยที่สามารถบูรณาการกับการบริการวิชาการ ดังต่อไปนี้
                    2.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย
2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
2.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย
                    2.4 การประเมินผลกิจกรรม
                    2.5 ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
                    2.6 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง   
          จากการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผ่านการกลั่นกรอง จากผู้เชี่ยวชาญ ที่สามารถนำรายละเอียดต่างๆ ในการเขียนข้อเสนองานวิจัยกับการบรูณการกับการบริการวิชาการ และสรุป เพื่อปรับปรุงในการเขียนงานวิจัยกับการบรูณการกับการบริการวิชาการ เพื่อให้สมาชิกได้เขียนข้อเสนองานวิจัยได้รับการอนุมัติเพิ่มมากขึ้น