ขอเชิญคุณวิศาสตร์ของกลุ่มความรู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อกา รจัดการความรู้ (www.km.ssru.ac.th)

       กองนโยบายและแผนกำหนดจัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ (www.km.ssru.ac.th) ให้กับคุณวิศาสตร์ของกลุ่มความรู้ ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2-3 อาคาร 31 ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดการคราวๆ คือ ในช่วงเช้าจะเป็นการชี้แจงให้กับหน่วยงานจัดการศึกษา ส่วนช่วงบ่ายเป็นหน่วยงานสนับสนุน รายละเอียดกำหนดการดังตารางค่ะ

เวลา

กิจกรรม

หน่วยงานจัดการศึกษา

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00-09.05 น.

พิธีเปิดการจัดประชุม“ชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้”

09.05-12.00 น.

ชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

13.00-13.30 น.

ลงทะเบียน

13.30-13.35 น.

พิธีเปิดการจัดประชุม“ชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้”

13.35-16.00 น.

ชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้

หมายเหตุ :

          กิจกรรมและระยะเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม