รูปแบบการดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิต : สำนักวิทยบริการฯ