คู่มือการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ : คณะวิทยาการจัดการ