รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยนครพนม

              มหาวิทยาลัยนครพนมได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 20 ในระหว่างวันที่ 23 – 25มกราคม 2562 โดยกำหนดหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินโครงการตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษา ซึ่งมีประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 ประเด็น ดังนี้

1) การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม : Good practice

2) การพัฒนา Successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา

3) เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน (Proposal)

4) เทคนิคการสอนแบบมืออาชีพ

5) เทคนิคการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

           ในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ภาวิช  ทองโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 20 มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสนับสนุนการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการรับฟังและเรียนรู้จากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ  2) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการรับฟังและเรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3) เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษา และ 4) เพื่อค้นหาและรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ