รายงานสรุปผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

   การจัดสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการพัฒนาระดับอุดมศึกษา(Mini_UKM) ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎ ประสบการณ์ และการดำเนินการจัดการความรู๎ 2) เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู๎ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ 3) เพื่อสนับสนุนการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนการรับฟังและเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และ 4) เพื่อค้นหาและรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

1) กรอบมาตรฐานทางคุณวุฒิ TQF

2) การจัดการความรู้

3) การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

 4) การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ QA และบทเรียนการตรวจประเมินของ สมศ.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ