พัฒนาการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

การกำหนดองค์ความรู้ การจัดตั้งกลุ่ม KM งานบริการการศึกษา กลุ่มย่อยทะเบียนและประมวลผล เกิดจากการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการลงทะเบียน การส่งและแก้ไขผลการเรียน ตลอดจนการสำเร็จการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการกำหนดหัวข้อองค์ความรู้ แผนการจัดการความรู้ เพื่อให้การดำเนินการ KM สอดคล้องตามแผนการจัดการความรู้ และสามารถดำเนินงานจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กลุ่มย่อยลงทะเบียนฯได้ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งสมาชิกในกลุ่มได้ร่วมกันเสนอปัญหา อุปสรรค และผลของการใช้กระบวนการปฏิบัติงานยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาแต่ละคณะ และได้กำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ พัฒนาขั้นตอนการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ตระดับปริญญาตรี ซึ่งสมาชิกกลุ่มได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายมหาวิทยาลัยในการพัฒนาการบริการให้สะดวก และรวดเร็วสำหรับนักศึกษาดำเนินการได้ด้วยตนเองมากที่สุด เพื่อให้นักศึกษาบริหารจัดการการเรียนของตนเองได้อย่างอิสระ

การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ ดำเนินการโดย การเล่าเรื่อง (Story Telling) การปฏิบัติงานที่เคยปฏิบัติของสมาชิกกลุ่มความรู้ และการแสวงหาความรู้จากเว็บไซต์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการดำเนินงาน นำความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปร่วมกันเป็นแนวทางการพัฒนาขั้นตอนการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ reg.ssru.ac.th ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง สมาชิกกลุ่มความรู้ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรื่องขั้นตอน หลังจากนักศึกษาได้ดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว พบว่า ควรเพิ่มขั้นตอนตรวจสอบผลการขอสำเร็จการศึกษา ที่ reg.ssru.ac.th ตามประกาศกิจกรรมวิชาการกำหนด เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการตรวจสอบข้อมูลได้ครบทุกขั้นตอน และปรับเปลี่ยนรูปแบบขั้นตอนเพื่อให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผลที่เกิดจากการนำขั้นตอนที่ปรับปรุงไปปฏิบัติ สมาชิกกลุ่มความรู้ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลที่เกิดจากการนำขั้นตอนที่ปรับปรุงไปปฏิบัติของขั้นตอนการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและลดปริมาณการจัดเก็บเอกสารของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์การศึกษา และนักศึกษาสามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้อย่างอิสระตามความสามารถในการเรียน

องค์ความรู้ เรื่อง พัฒนาขั้นตอนการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต

ระดับปริญญาตรี

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ตระดับปริญญาตรี

วิธีการปฏิบัติ

สิ้นสุด

นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาตามประกาศกิจกรรมวิชาการประจำภาคเรียนกำหนด

นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและตรวจสอบผลการยื่นผ่านอินเตอร์เน็ตที่ reg.ssru.ac.th ด้วยตนเอง

นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการสำเร็จการศึกษาและการรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาได้ที่ reg.ssru.ac.th

เริ่มต้น

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลเปิด-ปิดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาให้นักศึกษาตามประกาศกิจกรรมวิชาการกำหนด

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลดำเนินการออกรายงานคำร้องขอสำเร็จการศึกษาพร้อมทั้งรูปถ่ายบัณฑิตและตรวจสอบข้อมูล

ถ่ายรูปบัณฑิตที่ร้านสุนันทาโฟโต้ ตามที่นัดหมายสำหรับนักศึกษารุ่นตกค้างถ่ายรูปบัณฑิตก่อนการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 3 วันทำการ

1. ลดขั้นตอนการจัดเตรียมแบบฟอร์มยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาของฝ่ายทะเบียนฯ

2. ลดขั้นตอนคณะ/วิทยาลัย/ศูนย์การศึกษาส่งซองขอสำเร็จการศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษา

3. ลดขั้นตอนการแนบรูปถ่ายบัณฑิตและลดระยะเวลาการเดินทางมายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

4. นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต

5. นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ตรวจสอบผลการยื่นคำร้อง การสำเร็จการศึกษาและการรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต

ระบบและคู่มือการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ตที่ reg.ssru.ac.th