Microsoft Teams สำหรับการปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน โดยมีการจัดประชุมบุคลากร ทบทวนระบบและกลไกการจัดการความรู้โดยกำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ พร้อมทั้งแผนการจัดการความรู้ที่มุ่งเน้นสนับสนุนให้มีการดำเนินการในทิศทางเดียวกันและก่อให้เกิดการพัฒนาใระบบการทำงาน
               กลุ่ม FHS TEAM ได้กำหนดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยได้มีการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและได้มติในการพัฒนาองค์ความรู้เรื่อง “Microsoft Teams สำหรับการปฏิบัติงานสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
               ชุมชนนักปฏิบัติหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดตั้งกลุ่มความรู้ครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับการปฏิบัติงานของคณะวิทยาการจัดการเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

              รายละเอียดเพิ่มเติม ►