การให้ความร้ขู ั้นตอนการให้บริการผ่าน Youtube Channel : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดกิจกรรมเชิงวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) “การพัฒนาการปฏิบัติงาน” โดยมีกิจกรรมให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้มีการรวมกลุ่มงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและสกัดองค์ความรู้สู่เทคนิคการปรับปรุง โดยวัตถุประสงค์เพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้จากการสกัดมาสู่การปฏิบัติ ปรับปรุงกระบวนการ /วิธีปฏิบัติงานและแนวคิดต่างๆ ร่วมกัน
                  กลุ่ม SMART FMS เล็งเห็นถึงความสาคัญในการให้บริการผู้ที่เข้ามาติดต่อกับหน่วยงานของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งในปัจจุบันการอธิบายขั้นตอนหรือการสร้างความเข้าใจในลาดับขั้นตอนให้กับผู้ที่เข้ามาติดต่อค่อนข้างเป็นไปด้วยความลาบาก เนื่องจากการเกิดการระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ต้องเพิ่มระยะห่างทางสังคม จึงได้ศึกษาช่องทางการสร้างความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการในแต่เรื่องผ่านสื่อโซเชียลมิเดีย เพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลา มาสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งข้นึ และเผยแพร่ในการปฏิบัติงานให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ต่อไป

                  รายละเอียดเพิ่มเติม ►