แนวทางและกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน : วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริม สมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ ใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรเู้ พ่อื การพัฒนาตนอันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและในระดับอาเซยี น เพ่อื ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะตามที่กำหนดโดยเร็ว
          วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาที่ดำเนินการตามหลักพันธกิจ 4 ด้าน คือ ให้การศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงให้การบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาให้กับบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งบุคลากรในสังกัดต่างๆ ด้วยวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มี
หลักสูตรการสอนภาคภาษาอังกฤษ จึงมีความรู้ ความสามารถ และเทคนิคต่างๆ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ทั้งเทคนิคการสอน รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษต่างๆ
        จากความสำคัญดังกล่าว วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จึงได้กำหนดการจัดตั้งกลุ่มองค์ความรู้ “Knowledge Delivery by CHM” เพื่อยกระดับการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านภาษา ด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน ให้กับหน่วยงานสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

       รายละเอียดเพิ่มเติม ►