รูปแบบการเบิก-จ่ายค่าตอบแทนการสอนของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

       รายงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) กลุ่มที่ 3 รูปแบบการเบิก-จ่ายค่าตอบแทนการสอนของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ เกิดจากการประมวลผลกิจกรรมแต่ละครั้งและจากรายงานผลการดาเนินงานของสมาชิกกลุ่มที่ 3 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีส่วนประกอบหลักๆ คือ สรุปผลการดาเนินงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง ปัญหาและอุปสรรค ปัจจัยสนับสนุน รวมทั้งแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของสมาชิกกลุ่มที่ 3 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในอนาคตสมาชิกกลุ่มที่ 3 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน ในการนาเครื่องมือการจัดการความรู้ไปใช้ในการผลักดันการดาเนินงานให้บรรลุตามแผนงานของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยต่อไป

     รายละเอียดเพิ่มเติม ►