การเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก : กองกลาง วิทยาเขตนครปฐม

            การรวมกลุ่มเพื่อทากิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกิจกรรมสาคัญกิจกรรมหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กลุ่มงานธุรการและสารบรรณ กองกลาง สานักงานวิทยาเขตนครปฐม มีแนวคิดเช่นเดียวกันโดยมุ่งหวังในกลุ่มกลุ่มงานธุรการและสารบรรณ กองกลาง การเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณ และผู้สนใจได้รับความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และใช้เป็นแนวทางในการเขียนหนังสือราชการที่มีความถูกต้อง ตรงตามระเบียบงานสารบรรณ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรสามารถสนับสนุนการดาเนินงานด้านงานธุรการและสารบรรณของสานักงานวิทยาเขตนครปฐม วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
           การดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของกลุ่ม KM กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) กลุ่มงานธุรการและสารบรรณ กองกลาง สานักงานวิทยาเขตนครปฐม องค์ความรู้เรื่อง การเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก ได้ดาเนินไปตามแผนการจัดการความรู้ โดยได้ดาเนินการกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม ได้แก่ การกาหนดองค์ความรู้หลักที่จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และกาหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ การปรับปรุง ดัดแปลงความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน การนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง การนาประสบการณ์จากการทางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัดออกมาเป็นขุมความรู้ การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร สมาชิกทุกคนได้ร่วมกันดาเนินกิจกรรมจนได้องค์ความรู้ที่จาเป็นซึ่งเป็นประโยชน์แก่กลุ่มย่อยในครั้งนี้

         รายละเอียดเพิ่มเติม ►