คู่มือการให้บริการฝ่ายวิชาการ

คู่มือการให้บริการฝ่ายวิชาการ สำหรับผู้มารับบริการเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและสามารถให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียน การสอนและปัญหาต่างๆ เบื้องต้นได้