ค้นหา (Search):
ค้นหาแบบละเอียด (Advanced search)
เลือกตามหมวดหมู่ (Browse by category):

รายงานการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน

เพิ่มความคิดเห็น (Add comment)
ดู (Views): 634
โหวต (Votes): 0
ความคิดเห็น (Comments): 1
Posted: 29 Oct, 2013
by: นางสาวขวัญใจ ฤ.ว.
Updated: 29 Oct, 2013
by: นางสาวขวัญใจ ฤ.ว.
แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้ได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นไปตามอัตลักษณ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนการจัดการความรู้....บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 70
ผลการดำเนินงาน  อาจารย์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  ทั้งการสอนแบบปฏิบัติและสอนแบบทฤษีที่มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีระบบอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้คำปรึกษากับนักศึกษาได้ตลอดเวลา นักศึกษามีความสนใจเรียนมากยิ่งขึ้นหลังจากสำเร็จการศึกษามีการติดตามบัณฑิตผ่านโซเชียลเนคเวิร์ค ที่ประสบความสำเร็จมากคือ facebook จะมีทั้งกลุ่มพี่น้อง  และ facebook ของวิทยาลัย ทำให้ติดตามนักศึกษาได้ตลอด
การบรรลุเป้าหมาย....บรรลุเป้าหมาย
ลำดับ กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย คำอธิบายผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน
1

การบ่งชี้ความรู้
      คณะกรรมการจัดการความรู้ประชุมคัดเลือกองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและวิเคราะห์รูปแบบของความรู้

 - ร้อยละของคณะกรรมการจัดการความรู้ที่เข้าร่วมประชุม
-  มีหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร้อยละ 80  - มีการนำเสนอการคัดเลือกหัวข้อการจัดการความรู้ต่อที่ประชุมผู้บริหารวิทยาลัย
 - มีการจัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้
 - รายงานการประชุมผู้บริหารวิทยาลัย
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้
2

การสร้างและแสวงหาความรู้
2.1  แสวงหาความรู้โดยพัฒนาความรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย
     เชิญผู้เชี่ยวชาญเพื่อถอดความรู้เรื่องการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามอัตรลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและวิธีทำงานจากกิจการรมโครงการที่ทำ

 

 -  จำนวนแหล่งความรู้   1 แหล่ง  - ตัวแทนกลุ่มการจัดการความรู้เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เรื่อง สอนนักศึกษาให้น่าสนใจและดึงดูดใจแบบนักแสดง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ณ  ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  - แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เรื่อง สอนนักศึกษาให้น่าสนใจและดึงดูดใจแบบนักแสดง
 - โครงการสัมมนาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เรื่อง สอนนักศึกษาให้น่านใจและดึงดูดใจแบบนักแสดง
 - สรุปผลการเข้าร่วมสัมมนาฯ
  2.2  ศึกษาองค์ความรู้
    ศึกษาองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมสัมมนาของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เรื่อง สอนนักศึกษาให้น่าสนใจและดึงดูดในแบบนักแสดง
 - จำนวนผู้เข้าร่วมศึกษา  - 7 คน  - ภายหลังจากตัวแทนกลุ่มการจัดการความรู้เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เรื่อง สอนนักศึกษาให้น่าสนใจและดึงดูดใจแบบนักแสดง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ณ  ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แล้ว ได้นำความรู้ที่ได้จากการสัมมนามาถอดองค์ความรู้ โดยเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม  - สรุปผลการเข้าร่วมสัมมนาฯ
 -  แบบเซ็นชื่อเข้าร่วมประชุมถอดองค์ความรู้
 -  รายงานการประชุมถอดองค์ความรู้ 
3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
      คณะกรรมการจัดการความรู้ได้รวบรวมความรู้ที่ได้มาจัดการให้เป็นระบบและจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
      จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้เพื่อระดมความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เรื่อง สอนนักศึกษาให้น่าสนใจและดึงดูดใจแบบนักแสดง   สรุปผลการระดมความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน 2 เรื่องดังนี้
-  การสอนแบบโครงการ
-  การสอนแบบให้ลงมือปฏิบัติ
4 การประมวลผลและกลั่นกลองความรู้
4.1  ประมวลความรู้โดยการจัดประชุมระดมความคิดจาก ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัย
 - จำนวนผู้เข้าร่วมศึกษา  - จำนวน 10 คน  จัดประชุมระดมความคิดจากผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัย เพื่อประมวลการจัดการเรียนการสอนให้ออกมาในรูปแบบของคู่มือ  - รายงานการประชุมฯ
5 การเข้าถึงความรู้
5.1 ร่างคู่มือการปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5.2 ประชุมชี้แจงคู่มือปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และแจกไปยังสาขาเพื่อขอข้อมูลสะท้อนกลับจัดทำคู่มือ
 - จำนวนช่องทาง  - ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง   -  กลุ่มความรู้จัดทำร่างคู่มือการปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยแบ่งเป็น 2 เรื่อง ดังนี้  1) ร่างคู่มือการสอนแบบโครงการ 2)  ร่างคู่มือการสอนแบบให้ลงมือปฏิบัติ
-  หลังจากได้ ร่าง คู่มือทั้ง 2 เรื่องแล้วจึงเชิญประชุมกับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการและส่งร่างคู่มือดังกล่าวไปที่สาขาวิชาเพื่อตรวจสอบว่าใช้ได้หรือไม่และควรแก้ไขอย่างไร
 - ร่างคู่มือการสอนแบบโครงการ
- ร่างคู่มือการสอนแบบให้ลงมือปฏิบัติ
-  รายงานการประชุมชี้แจงคู่มือฯ ปฏิบัติงาน
- รายงานการวิพากษ์คู่มือฯ
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
6.1จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้องค์ความรู้ที่กำหนด และจัดทำคู่มือการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 - จำนวนครั้งในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  - ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง  - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในวิทยาลัย  - รายงานผลการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  6.2  ให้ความรู้จัดฝึกอบรมการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้แก่บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  - ร้อยละของจำนวนผู้เข้าอบรม  - ร้อยละ 80  - จัดอบรมเทคนิคการสอนให้กับบุคลากรวิทยาลัยสหเวชศาสตร์  - รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม
7 การเรียนรู้
7.1ประเมินผลการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
  - ร้อยละความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าอบรม  - ร้อยละ 80 ใช้แบบสำรวจโดยการแจกแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ของการดำเนินการ ผลการประเมินความพึงพอใจร้อยละ 80
  7.2 นำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย   - จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรภายในวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ รายงานผลการจัดกิจกรรม
แสดง: 1-1 จาก 1  
ความคิดเห็น (Comments)

29 Oct, 2013   |  nongnuch
เป็นประโยช์กับนักศึกษา
 
  2010 Suan Sunandha Rajabhat University All rights reserved.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02-243-2246-7 ต่อ 236,237 โทรสาร : 02-241-5391