ค้นหา (Search):
ค้นหาแบบละเอียด (Advanced search)
เลือกตามหมวดหมู่ (Browse by category):

ตัวอย่างบันทึกการถอดบทเรียนค่ะ.....

เพิ่มความคิดเห็น (Add comment)
ดู (Views): 942
โหวต (Votes): 1
ความคิดเห็น (Comments): 0
Posted: 22 Aug, 2012
by: นางสาววันวิสา ห.ว.
Updated: 24 Aug, 2012
by: นางสาววันวิสา ห.ว.

.............ตัวอย่างการถอดบทเรียนหลังสิ้นสุดการเรียนหัวข้อระบาดวิทยาครั้งที่ 1.............

ถอดบทเรียนนักศึกษาภายหลังการจัดการเรียนการสอน หัวข้อระบาดวิทยา ครั้งที่ 1

ผู้บันทึก อาจารย์ รังสิมา พัสระ

ประโยชน์ที่ได้รับภายหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้  Problem Based Learning (PBL) หรือการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

-                   นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้มากขึ้น เมื่อได้ทำแบบฝึกหัดที่มีเนื้อหาตรงกับวัตถุประสงค์ที่เรียน

-                   ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนๆ ในกลุ่ม

-                   นักศึกษามีความมั่นใจในการนำเสนอ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้น

-                   ได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม ทำให้มีประเด็นไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น

-                   เมื่อมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจ สามารถสอบถามอาจารย์เพื่อให้อธิบายให้เข้าใจได้ทันที

-                   มีความรู้สึกสนุกกับการได้ทำแบบฝึกหัด ทำให้กระตือรือร้น ตื่นตัว ในการเรียนมากขึ้น

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-                   การจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไปควรมีการปรับแนวคำถามเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจง่ายขึ้น และควรกระตุ้นนักศึกษาที่ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการทำแบบฝึกหัด ได้มีส่วนร่วมมากขึ้น

-                   ควรจัดกลุ่มย่อยให้เล็กลง เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้พูดคุยเพื่อปรึกษาหารือในการทำแบบฝึกหัดร่วมกันอย่างทั่วถึง

 ..............ตัวอย่างการถอดบทเรียนหลังการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้...........        

กลุ่ม ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน

ประโยชน์ที่ได้รับในชุมชน

-                   ได้เรียนรู้การสร้างสัมพันธภาพกับคนในชุมชน

-                   ได้รู้วิถีการดำเนินชีวิตและความแตกต่างทางด้านฐานะ อาชีพ ฯลฯ ของคนในชุมชน

-                   ได้เห็นความมีน้ำใจในชุมชน

-                   ชุมชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

-                   ชุมชนให้ความอนุเคราะห์เรื่องสถานที่

ข้อเสีย/ปัญหาในการวินิจฉัยชุมชน

-                   ชุมชนมีขนาดใหญ่ มี 387 หลังคาเรือน

-                   บางบ้านไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการซักประวัติสุขภาพ (ปิดบ้าน, ไม่ให้การต้อนรับ)

ประเมินแหล่งฝึก

-                   ช่วยเหลือทุกอย่าง อุปกรณ์ที่ขาดเหลือสามารถขอได้

-                   ให้คำแนะนำในการสอนสุขศึกษา

อาจารย์นิเทศ

-                   ให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีมาตลอด

ประสบการณ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติ

-                   ได้เทคนิคการเจาะเลือด

-                   ได้เทคนิคการคัดกรองภาวะสุขภาพ

-                   ได้เทคนิคในการสอนสุขศึกษา

-                   ชุมชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ปัญหาที่ประสบระหว่างการฝึกปฏิบัติ

-                   เดินทางไปแหล่งฝึกไม่ถูก

-                   หลงลืมความรู้ทางทฤษฎีเมื่อต้องนำไปปฏิบัติจริง

-                   แบ่งงานกันในกลุ่มไม่ชัดเจน

-                   อุปกรณ์ทางการพยาบาลชำรุด/ไม่เพียงพอ

-                   วินิจฉัยชุมชนผิดพลาด

ข้อเสนอแนะ

-                   ศึกษางานที่จะทำล่วงหน้า

-                   แบ่งงานและหน้าที่ให้ชัดเจน

-                   ทบทวนความรู้ก่อนลงฝึกปฏิบัติ

 

บทความอื่นในหมวดหมู่เดียวกัน (Others in this Category)
document ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเสริมสร้างความมั่นใจให้ลูกศิษย์
document ทำไมต้อง.......ครูสีฟ้า??????????????????????
document แรงบันดาลใจของกิจกรรมครั้งนี้................
document ปฏิทินดำเนินงาน..............
document ตัวอย่าง.....แบบฝึกหัดประกอบการเรียนการสอนหัวข้อระบาดวิทยาค่ะ..^^
document คลิปสอนการตรวจเต้านมและการล้างมือโดยนักศึกษา....ขอเชิญเข้ามาชมกันค่ะ..รับประกันค วามสนุกและได้สาระแน่นอนค่ะ.....>///<
document ทำไมต้องเสริมสร้างความมั่นใจให้ลูกศิษย์
document KM สร้างความมั่นใจให้ลูกศิษย์ได้อย่างไร
document การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
document องค์ความรู้ที่ได้
document กิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
document .......บทเรียนที่ได้จากการนำความรู้ไปปฏิบัติและแบบปฏิบัติที่ดี......
document องค์ความรู้ที่ได้และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของกลุ่มครั้งต่อไป...
document ภาพกิจกรรมบริการวิชาการโรคมือเท้าปากในโรงเรียน และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา
document ถอดบทเรียนประสบการณ์ความสำเร็จของ รศ.อรพินธ์ เจริญผล
document การประชุมวิชาการ IC RAMA union day 2012: Infection Control Nurse as Change Agentsวันที่ 16-17 สิงหาคม 2555
document กลุ่มบานไม่รู้โรย
document การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
document การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์รายบุคคล
document องค์ความรู้ที่ได้ ครูสีฟ้า
document ตัวอย่างคู่มือซักประวัติภาษาอาเซียน ครูสีฟ้า
document รายงานการถอดบทเรียนหลังทดลองใช้ร่างคู่มือซักประวัติภาษาอาเซียน ครูสีฟ้า
document รายงานการถอดบทเรียนหลังจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูสีฟ้า
document ภาพกิจกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้กลุ่มครูสีฟ้า


 
  2010 Suan Sunandha Rajabhat University All rights reserved.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02-243-2246-7 ต่อ 236,237 โทรสาร : 02-241-5391