ค้นหา (Search):
ค้นหาแบบละเอียด (Advanced search)
เลือกตามหมวดหมู่ (Browse by category):

แผน KM

เพิ่มความคิดเห็น (Add comment)
ดู (Views): 194
โหวต (Votes): 0
ความคิดเห็น (Comments): 0
Posted: 13 Aug, 2013
by: นายกฤษณ์ปกรณ์ บ.ม.
Updated: 13 Aug, 2013
by: นายกฤษณ์ปกรณ์ บ.ม.

แผนการจัดการความรู้

3.1 องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ

 

แบบฟอร์มที่ 1 : การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์

ชื่อหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

(Objective)

ตัวชี้วัด (KPI)

 

เป้าหมายของตัวชี้วัด

องค์ความรู้ที่จำเป็น

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่น มีความเป็นอิสระ และสู่ความเป็นนานาชาติ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมที่มีการแข่งขันสูง

 

1. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

 

1. ร้อยละ 80

 

 

 

 

การจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาทำแผนการจัดการความรู้ คือ

แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่น มีความเป็นอิสระและสู่ความเป็นนานาชาติ

องค์ความรู้ที่จำเป็น : การจัดเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกก่อตั้งอาเซียน รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมทุกภาคส่วนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ดังนั้นคณะวิชาในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยการจัดการศึกษาควรเร่งดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน

ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่จำเป็น : คณะวิชามีแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ KM ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

 

ผู้ทบทวน : …………………………………………………………..

                    (..................................................................)

          ตำแหน่ง.........................................................

          ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

 

 

 

ผู้อนุมัติ : ……………………………………………..………………..

             (......................................................................)

          ตำแหน่ง............................................................

            ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO)

 

 

11

3.2 แผนการจัดการความรู้หน่วยงาน

แบบฟอร์มที่ 2 : แผนการจัดการความรู้แผนที่ 3

ชื่อหน่วยงาน  :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่น มีความเป็นอิสระ และสู่ความเป็นนานาชาติ

 

องค์ความรู้ที่จำเป็น (K)  :  การจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) :     ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

เป้าหมายของตัวชี้วัด :   ร้อยละ 80

 

ลำดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เครื่องมือ/อุปกรณ์

1

การบ่งชี้ความรู้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประชุมคัดเลือกองค์ความรู้ที่จำเป็น โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

 

11 มี.ค. 2556

ร้อยละของคณะกรรมการจัดการความรู้ที่เข้าร่วมประชุม

ร้อยละ 80

คณะกรรมการการจัดการความรู้

คณะทำงานการจัดการความรู้และบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้

ระดมสมอง

ลำดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เครื่องมือ/อุปกรณ์

2

การสร้างและแสวงหาความรู้

2.1 แสวงหาความรู้โดยพัฒนาความรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย

- เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนมาให้แนวทางและกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว

 

เดือน มี.ค. – เม.ย 2556

 

 

ร้อยละความรู้ความเข้าใจของทีม KM

 

 

 

ร้อยละ 80

 

 

 

 

KM Team และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

 

 

คณะทำงานการจัดการความรู้และบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้

 

ระบบพี่เลี้ยง

 

 

 

 

2.2 แสวงหาความรู้

- สาขาวิชาศึกษาและแสวงหาความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนจากแหล่งความรู้ต่างๆ ได้แก่ website , สื่อสิ่งพิมพ์ , ผู้เชี่ยวชาญ , หรือหน่วยงานภายนอก

เม.ย. 2556

 

 

จำนวนแหล่งความรู้

 

 

3 แหล่ง

 

 

หน่วยงานภายนอก

 

ทีม KM

 

 

ฐานความรู้

 

 

2.3 ศึกษาองค์ความรู้

- ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน โดยเปรียบเทียบรูปแบบการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 

 

เม.ย. 2556

ร้อยละของทีม KM ที่เข้าร่วมศึกษา

ร้อยละ 80

ทีม KM / อาจารย์

คณะทำงาน KM

ระบบพี่เลี้ยง

ลำดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เครื่องมือ/อุปกรณ์

3

การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ

- คณะทำงาน KM รวบรวมความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่างๆ มาพิจารณาจัดให้เป็นหมวดหมู่เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาในการดำเนินงานในขั้นต่อไป

 

พ.ค. 2556

จำนวนความรู้ที่ได้

ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง

ทีม KM Team

คณะทำงาน KM

ฐานข้อมูล

4

การประมวลผลและกลั่นกลองความรู้

4.1 ประมวลความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนสอนสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนโดยการจัดประชุมระดมความคิดจากคณะกรรมการ KM

 

 

พ.ค. 2556

 

 

 

 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม

 

 

 

ร้อยละ 80

 

 

 

 

ทีม KM /อาจารย์

 

 

 

คณะทำงานจัดการความรู้

 

 

 

COP

 

 

4.2 เชิญผู้บริหารภายในคณะร่วมกลั่นกรองความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนเพื่อจัดทำเป็นคู่มือที่จะนำไปใช้ได้จริง

 

 

 

 

พ.ค. 2556

จำนวนผู้บริหารภายมรคณะเข้าร่วมประชุม

3 คน

ผู้บริหารภายในคณะ

คณะทำงานการจัดการความรู้

COP

ลำดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เครื่องมือ/อุปกรณ์

5

การเข้าถึงความรู้

- จัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

- จัดทำแผ่นพับเผยแพร่องค์ความรู้สู่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

- เผยแพร่องค์ความรู้ใน website ของคณะ

มิ.ย. 2556

มี (ร่าง) คู่มือ

1 ฉบับ

ทีม KM

คณะทำงานการจัดการความรู้

COP

6

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้

6.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน

 

 

ส.ค. 2556

 

 

 

 

จำนวนครั้งในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

 

ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

 

 

 

 

ทีม KM / บุคลากรภายในและนอกหน่วยงาน

 

คณะทำงานการจัดการองค์ความรู้

 

 

 

Knowledge Forum

 

 

6.2 จัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนเพื่อเผยแพร่

 

ส.ค. 2556

- จำนวนคู่มือ

-  1 เล่ม

- ทีม KM บุคลากรภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน

คณะทำงานการจัดการองค์ความรู้

 

ฐานความรู้

6.3 ให้ความรู้ จัดประชุมให้กับ

อาจารย์ในคณะ

 

 

 

 

ส.ค. 2556

 

ร้อยละความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าอบรม

ร้อยละ  80

 

อาจารย์ภายในคณะที่สนใจ

 

คณะทำงานจัดการความรู้

 

Knowledge Forum

 

ลำดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

เครื่องมือ/อุปกรณ์

7

การเรียนรู้

7.1 การประเมินผลองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

 

ส.ค. 2556

ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

ร้อยละ 80

 

 

ทีม KM

 

คณะทำงานจัดการความรู้

ระดมสมอง

7.2 ส่งกลุ่มเข้าร่วมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้

ส.ค. 2556

จำนวนรางวัลที่ได้

1 รางวัล

ทีม KM

คณะทำงานจัดการความรู้

เวทีแลกเปลี่ยน/บอร์ดนิทรรศการ

 

ผู้ทบทวน : …………………………………………………………..

(..................................................................)

ตำแหน่ง.........................................................

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)

 

ผู้อนุมัติ : ……………………………………………..………………..

(......................................................................)

ตำแหน่ง............................................................

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO)

บทความอื่นในหมวดหมู่เดียวกัน (Others in this Category)
document รายชื่อสมาชิกของกลุ่ม การจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรีมความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
document องค์ความรู้ เรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
document โครงการศึกษาดูงาน “การจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” ณ มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ วิทยาเขตบางนา
document รายชื่อสมาชิกกลุ่มการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเหป็นประชาคมอาเ ซียน


 
  2010 Suan Sunandha Rajabhat University All rights reserved.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02-243-2246-7 ต่อ 236,237 โทรสาร : 02-241-5391