หน้าแรก / การจัดการความรู้ / การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
  การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 
  folder ข่าวสารเผยแพร่ (3)
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการความรู้
  folder คณะครุศาสตร์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกียวกับการเรียนการสอน และการนำสารสนเทศมาใช้เพื่อการปฏิบัติงาน
  folder การจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ
 
 
  folder การจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ
  folder การจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ
  folder การจัดการความรู้ คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ
 
 
  folder การจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ การบริการจัดการเชิงคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ
  folder การจัดการความรู้ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ
  folder การจัดการความรู้ วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ การพัฒนาบุคลากร การจัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ
 
 
  folder การจัดการความรู้ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (1)
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการ
  folder การจัดการความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย (1)
บัณฑิตวิทยาลัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ
  folder การจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานอธิการบดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ การบริหารจัดการเชิงคุณภาพ และการพัฒนาบุคลากร
 
 
  folder การจัดการคาวมรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงการดำเนินงาน และการจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้
  folder การจัดการความรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ การจัดการความรู้ บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  folder การจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา