หน้าแรก / การจัดการความรู้
  การจัดการความรู้
 
  folder รายงานสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM (21)
รวบรวมรายงานผลการจัดโครงการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM
  folder การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รวบรวมผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  folder การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รวบรวมผลการดำเนินงานการจัดการความรู้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
 
  folder การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  folder การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  folder การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รวบรวมการดำเนินงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
 
 
  folder การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  folder การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (24)
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ ของหน่วยงานที่ดำเนินงานในปีงบปรมะาณ พ.ศ. 2558
  folder การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (2)
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
 
  folder การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
  folder การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของหน่วยงานและกลุ่มความรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  folder การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ ของแต่ละหน่วยงาน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 
 
  folder การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2554 มีแผนการจัดการความรู้ 7 แผน คือ แผน 1 บริหารจัดการเชิงคุณภาพ แผน 2 พัฒนาบุคลากร แผน 3 พัฒนาการเรรียนการสอน แผน 4 วิจัยและสร้างองค์ความรู้ แผน 5 เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ แผน 6 บริการวิชาการ แผน 7 ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  folder การจัดการคาวมรู้ ประจำปีงบประมาณ 2553
  folder การจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2552 (1)
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม ข่าวสารเผยแพร่ เกี่ยวกับการจัดการความรุ้ สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 
 
  folder การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2551
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม ข่าวสารเผยแพร่ ของการจัดการคาวมรู้ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552
  folder รวมข้อมูลเก่า ๆ
รวมข้อมูลเก่า ๆ