หน้าแรก / การจัดการความรู้ / การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 
  folder ข่าวประชาสัมพันธ์ (10)
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการความรู้
  folder คณะครุศาสตร์ (1)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลด้วย Excel การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
  folder คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
 
 
  folder คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและวิจัย
  folder คณะวิทยาการจัดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร การจัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ
  folder คณะศิลปกรรมศาสตร์ (1)
แลกเปลี่ยนเรียยรู้ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
 
 
  folder คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (5)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องกระบวนการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน และวิจัย
  folder บัณฑิตวิทยาลัย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
  folder วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (1)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการให้บริการ one stop service การจัดการเรียนการสอน วิจัย และการพัฒนาระบบการจัดการความรู้บน website
 
 
  folder วิทยาลัยนานาชาติ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน และวิจัย
  folder วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (25)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนและวิจัย
  folder สำนักงานอธิการบดี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการให้บริการ one stop service กระบวนการปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการ กระบวนการวางแผนบริหารงบประมาณและประกันคุณภาพ การพัฒนานักศึกษา การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ และการสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
 
 
  folder สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (28)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำหนังสืออิเล็กหรอนิกส์ การพัฒนาแนวคิดห้องสมุดมีชีวิตตามอัตลักษณ์วังสวนสุนันทา และการพัฒนารูปแบบการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  folder สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (9)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์สายสุทธา
  folder สถาบันวิจัยและพัฒนา
แลกเปลี่ยนเรียนรุ้เกี่ยวกับการบริการ และการวิจัยศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
 
 
  folder สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็คทรอนิกส์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการให้บริการ one stop service การจัดการเรียนการสอน และนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็คทรอนิกส์
  folder สำนักทรัพย์สินและรายได้
แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย
  folder สำนักงานวิทยาเขต
แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณ
 
 
  folder ศูนย์ภาษา (5)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ