หน้าแรก / การจัดการความรู้ / การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
  การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
 
  folder เอกสารเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2557 (6)
รวบรวมแหล่งความรู้ เอกสารการดำเนินงานต่างๆ
  folder คณะครุศาสตร์ (1)
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของคณะครุศาสตร์
  folder คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
  folder คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (6)
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
  folder คณะวิทยาการจัดการ
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของคณะวิทยาการจัดการ
  folder คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
 
  folder คณะศิลปกรรมศาสตร์ (18)
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของคณะศิลปกรรมศาสตร์
  folder บัณฑิตวิทยาลัย
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของบัณฑิตวิทยาลัย
  folder วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (2)
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
 
 
  folder วิทยาลัยนานาชาติ
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของวิทยาลัยนานาชาติ
  folder วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (15)
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
  folder วิทยาลัยการภาพยนต์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่
รวบมรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของวิทยาลัยการภาพยนต์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่
 
 
  folder วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
  folder สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู ้อิเล็กทรอนิกส์
  folder สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (21)
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
  folder สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (2)
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  folder สำนักงานอธิการบดี
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย กองกลาง กองบริการการศึกษา กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา กองคลัง และศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน
  folder สำนักทรัพย์สินและรายได้
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของสำนักทรัพย์สินและรายได้
 
 
  folder สำนักงานวิทยาเขต
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของสำนักวิทยาเขต
  folder สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (2)
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  folder สถาบันวิจัยและพัฒนา
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
 
 
  folder สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชี วิต
  folder ศูนย์การศึกษาด้านวิจัยฯ จ.ระนอง
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของศูนย์การศึกษาด้านวิจัยฯ จ.ระนอง
  folder หน่วยตรวจสอบภายใน
รวบรวมผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของหน่วยตรวจสอบภายใน