หน้าแรก / การจัดการความรู้ / การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
  folder เอกสารเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2558 (5)
รวบรวมเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2558
  folder คณะครุศาสตร์
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ในปีงบประมาณ 2558
  folder คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในปีงบประมาณ 2558
 
 
  folder คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ปีงบประมาณ 2558
  folder คณะวิทยาการจัดการ
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ปีงบประมาณ 2558
  folder คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ปีงบประมาณ 2558
 
 
  folder คณะศิลปกรรมศาสตร์ (8)
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ปีงบประมาณ 2558
  folder บัณฑิตวิทยาลัย
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ปีงบประมาณ 2558
  folder วิทยาลัยนานาชาติ
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ปีงบประมาณ 2558
 
 
  folder วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (1)
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ปีงบประมาณ 2558
  folder วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ปีงบประมาณ 2558
  folder วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ (1)
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ปีงบประมาณ 2558
 
 
  folder วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ (23)
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ปีงบประมาณ 2558
  folder วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ปีงบประมาณ 2558
  folder สำนักงานอธิการบดี
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ปีงบประมาณ 2558
 
 
  folder สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (11)
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ปีงบประมาณ 2558
  folder สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ปีงบประมาณ 2558
  folder สถาบันวิจัยและพัฒนา
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ปีงบประมาณ 2558
 
 
  folder สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ปีงบประมาณ 2558
  folder สำนักงานวิทยาเขต
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ปีงบประมาณ 2558
  folder สำนักทรัพย์สินและรายไ้ด้
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ปีงบประมาณ 2558
 
 
  folder สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (4)
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ปีงบประมาณ 2558
  folder สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ปีงบประมาณ 2558
  folder หน่วยตรวจสอบภายใน
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ ปีงบประมาณ 2558
 
 
Articles 
Showing: 1-15 of 24    »»
document ความเป็นมาของชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่มการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปโดยใช้รูปแบบ The Flipped Learning
(rating) (28 Jul, 2015) (867) (0)
document การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ กลุ่มการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปโดยใช้รูปแบบ The Flipped Learning
(rating) (28 Jul, 2015) (970) (0)
document สมาชิกการจัดการความรู้ (KM) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สมาชิกการจัดการความรู้ (KM)  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558     แผนการจัดการความรู้ที่ 1 ...
(Not rated) (08 Jun, 2015) (735) (0)
document 1.การบ่งชี้ความรู้
(Not rated) (03 Aug, 2015) (705) (0)
document แผนการจัดการความรู้ คณะศิลปรรมกรรมศาสตร์
(Not rated) (08 Jun, 2015) (675) (0)
document 2.การสร้างและแสวงหาความรู้
(Not rated) (03 Aug, 2015) (731) (0)
document สมาชิกการจัดการความรู้(KM) กลุ่ม : เด็กศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สมาชิกการจัดการความรู้ (KM)  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนการจัดการความรู้ที่ ๓ องค์ความรู้ :...
(Not rated) (08 Jun, 2015) (671) (0)
document KM จิตอาสานำเสนอที่ รร ไมดาซิตี้ รีสอร์ท ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 ห้องที่ 2 10.30 – 11.15 น.
~~“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิรูปวิธีการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์สู่สังคมในศตวรรษที่ 21” วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมไมด้า...
(rating) (22 Jul, 2015) (1005) (0)
document 3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
(Not rated) (03 Aug, 2015) (677) (0)
document แผนการจัดการความรู้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2558
(Not rated) (08 Jun, 2015) (655) (0)
document แผนการจัดการความรู้ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และแผนการจัดการความรู้ 7 การเรียนรู้ (ขั้นสรุปผล)
แผนการจัดการความรู้ 6  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่  รร ไมดา  และ 7
(rating) (23 Jul, 2015) (758) (0)
document 4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้
(Not rated) (03 Aug, 2015) (630) (0)
document สมาชิกการจัดการความรู้ (KM) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สมาชิกการจัดการความรู้ (KM)  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   แผนการจัดการความรู้ที่ 4  องค์ความรู้ :...
(Not rated) (08 Jun, 2015) (723) (0)
document 5.การเข้าถึงความรู้
(Not rated) (03 Aug, 2015) (715) (0)
document สมาชิกการจัดการความรู้ (KM) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สมาชิกการจัดการความรู้ (KM)  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   แผนการจัดการความรู้ที่ 4  องค์ความรู้ :...
(Not rated) (08 Jun, 2015) (701) (0)