หน้าแรก / การจัดการความรู้ / การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 / สำนักงานอธิการบดี / พัฒนารูปแบบระบบตรวจสอบผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ(กองบริการกา รศึกษา)
Articles 
Showing: 1-13 of 13  
document ความเป็นมาของกลุ่ม พัฒนารูปแบบระบบตรวจสอบผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
(rating) (13 Mar, 2016) (495) (2)
document สมาชิกกลุ่ม พัฒนารูปแบบระบบตรวจสอบผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
(rating) (14 Mar, 2016) (614) (2)
document แผนการจัดการความรู้กองบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(rating) (13 Mar, 2016) (497) (2)
document กิจกรรมที่ 1 : การบ่งชี้ความรู้
(rating) (13 Mar, 2016) (579) (2)
document กิจกรรมที่ 2 : การสร้างและแสวงหาความรู้
(rating) (16 Mar, 2016) (597) (2)
document กิจกรรมที่ 3 : การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
                             
(rating) (26 May, 2016) (486) (2)
document กิจกรรมที่ 4 : การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้
(rating) (30 May, 2016) (500) (2)
document กิจกรรมที่ 5 : การเข้าถึงความรู้
(rating) (14 Jun, 2016) (528) (3)
document กิจกรรมที่ 6 : การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
(rating) (28 Jun, 2016) (437) (3)
document คู่มือการเข้าใช้งานระบบตรวจสอบผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(rating) (28 Jun, 2016) (475) (2)
document กิจกรรมที่ 7 : การเรียนรู้
(rating) (01 Aug, 2016) (441) (1)
document องค์ความรู้ที่ได้และการนำไปใช้ประโยชน์
(rating) (03 Aug, 2016) (408) (1)
document การต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้สู่งานวิจัยและนวัตกรรม
(rating) (03 Aug, 2016) (424) (1)