หน้าแรก / การจัดการความรู้ / การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 / สำนักงานอธิการบดี / แนวทางการวิเคราะห์รายการจ่ายในฎีกาจ่ายสำหรับนักวิชาการเงินและบัญชี(กองคลัง)
Articles 
Showing: 1-8 of 8  
document รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
(rating) (22 Mar, 2016) (464) (0)
document แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559
(Not rated) (24 Mar, 2016) (464) (0)
document ข้อมูลพื้นฐานของกองคลัง
(Not rated) (24 May, 2016) (500) (0)
document กิจกรรมที่ 1 การบ่งชี้ความรู้
(Not rated) (24 May, 2016) (358) (0)
document กิจกรรมที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ ศึกษา ค้นคว้า หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
คำจำกัดความการเลือกรายการจ่าย รหัสบัญชี คำอธิบาย บัญชีเงินประจำตำแหน่ง หมายถึง...
(Not rated) (24 May, 2016) (501) (0)
document กิจกรรมที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
ผู้เข้าร่วมประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00-12.00...
(Not rated) (24 May, 2016) (521) (0)
document กิจกรรมที่ 4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้
(Not rated) (24 May, 2016) (387) (0)
document คู่มือแนวทางการวิเคราะห์รายการจ่ายในฎีกาจ่ายสำหรับนักวิชาการเงินและบัญชี
(Not rated) (17 Jun, 2016) (505) (0)