หน้าแรก / การจัดการความรู้ / การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
  folder เอกสารเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2560 (3)
รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ KM
  folder กลุ่มการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (8)
กลุ่มการจัดการเรียนการสอน เกิดจากการรวมตัวของคณาจารย์ที่สนใจจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย คณาจารย์ที่สังคณะ/วิทยาลัย ทั้ง 14 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) คณะครุศาสตร์ 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4) คณะวิทยาการจัดการ 5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 7) บัณฑิตวิทยาลัย 8) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 9) วิทยาลัยนานาชาติ 10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ 13) วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน และ 14) โรงเรียนสาธิต
  folder กลุ่มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (8)
กลุ่มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เกิดจากการรวมตัวของคณาจารย์ที่สนใจจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ซึ่งตอบสนองตามยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย คณาจารย์ที่สังกัดคณะ/วิทยาลัย ทั้ง 14 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) คณะครุศาสตร์ 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4) คณะวิทยาการจัดการ 5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 7) บัณฑิตวิทยาลัย 8) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 9) วิทยาลัยนานาชาติ 10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ 13) วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน 14) โรงเรียนสาธิต
 
 
  folder กลุ่มการเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ (8)
กลุ่มการเขียนบทความ เกิดจากการรวมตัวของคณาจารย์ที่สนใจจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ ซึ่งตอบสนองตามยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย คณาจารย์ที่สังกัดคณะ/วิทยาลัย ทั้ง 14 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) คณะครุศาสตร์ 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4) คณะวิทยาการจัดการ 5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 7) บัณฑิตวิทยาลัย 8) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 9) วิทยาลัยนานาชาติ 10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ 13) วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน 14) โรงเรียนสาธิต
  folder กลุ่มการพัฒนาการปฏิบัติงาน
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม KM บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ