หน้าแรก / การจัดการความรู้ / การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
  folder เอกสารเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2561 (3)
รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ KM
  folder คณะครุศาสตร์ (2)
รวมรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้
  folder คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2)
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของกลุ่มความรู้
 
 
  folder คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2)
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้
  folder คณะวิทยาการจัดการ (2)
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้
  folder คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2)
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้
 
 
  folder คณะศิลปกรรมศาสตร์ (2)
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้
  folder บัณฑิตวิทยาลัย (2)
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้
  folder วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (2)
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้
 
 
  folder วิทยาลัยนานาชาติ (3)
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้
  folder วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (2)
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้
  folder วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ (1)
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้
 
 
  folder วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ (2)
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้
  folder วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (2)
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้
  folder กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
รวบรวมผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้สายสนับสนุนวิชาการ