หน้าแรก / การจัดการความรู้ / รายงานสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM
Articles 
Showing: 1-15 of 21    »»
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสัมมนาเครือข่าย Mini _UKM ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา...
(Not rated) (16 Sep, 2020) (265) (0)
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
            ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์...
(Not rated) (16 Sep, 2020) (404) (0)
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยนครพนม
              มหาวิทยาลัยนครพนมได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้...
(Not rated) (16 Sep, 2020) (337) (0)
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กร การเรียนรู้...
(Not rated) (16 Sep, 2020) (366) (0)
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
              ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี...
(Not rated) (16 Sep, 2020) (333) (0)
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน (Mini_UKM) ครั้งที่ 17...
(Not rated) (16 Sep, 2020) (435) (0)
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
            ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้...
(Not rated) (16 Sep, 2020) (480) (0)
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดโครงการการจัดการความรู้ Mini_UKM ครั้งที่ ๑๕...
(Not rated) (16 Sep, 2020) (441) (0)
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
             ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี...
(Not rated) (16 Sep, 2020) (460) (0)
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยนครพนม
              การสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 13...
(Not rated) (16 Sep, 2020) (485) (0)
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา หรือ Mini_UKM เกิดจากความร่วมมือระหว่างความร่วมมือระหว่างสมาชิกเครือข่าย...
(Not rated) (16 Sep, 2020) (465) (0)
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
              เครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา หรือ Mini_UKM...
(Not rated) (16 Sep, 2020) (523) (0)
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
(Not rated) (16 Sep, 2020) (454) (0)
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนครพนม
           ตามที่ มหาวิทยาลัยนครพนม...
(Not rated) (16 Sep, 2020) (557) (0)
document รายงานสรุปผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   การจัดสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการพัฒนาระดับอุดมศึกษา(Mini_UKM) ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม...
(Not rated) (16 Sep, 2020) (226) (0)