Articles 
Showing: 1-2 of 2  
document องค์ความรู้เรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดส่งเอกสารในระบบ e – office
กลุ่มความรู้ได้นำกระบวนการ วิธีปฏิบัติงาน ในเรื่องการศึกษารูปแบบการจัดส่งเอกสารในระบบ e – office เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ...
(Not rated) (30 Sep, 2020) (114) (0)
document เทคนิคการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลมือใหม่
การกำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นของกลุ่ม ได้พิจารณาจากกระบวนการทำงานของงานธุรการและสารบรรณของสมาชิกแต่ละคน...
(Not rated) (30 Sep, 2020) (88) (0)