Articles 
Showing: 16-21 of 21    ««
document การเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก : กองกลาง วิทยาเขตนครปฐม
           ...
(Not rated) (10 Oct, 2022) (140) (0)
document แนวปฏิบัติที่ดีของการให้บริการรับเงิน ณ จุด One stop service : กองคลัง วิทยาเขตนครปฐม
              กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ได้ดาเนินโครงการจัดการความรู้ (KM)...
(Not rated) (10 Oct, 2022) (112) (0)
document กระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษา : กองการศึกษา วิทยาเขตนครปฐม
           กองการศึกษา สานักงานวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดาเนินโครงการจัดการความรู้ (KM)...
(Not rated) (10 Oct, 2022) (119) (0)
document วิธีการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น : กองนโยบายและแผน วิทยาเขตนครปฐม
            การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management...
(Not rated) (10 Oct, 2022) (118) (0)
document งานทะเบียนและประมวลผล : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
       รายงานสรุปผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2565 กลุ่มด้านการบริหารจัดการงานในองค์กร...
(Not rated) (10 Oct, 2022) (107) (0)
document การใช้งาน Canva เพื่อการทาสื่อประชาสัมพันธ์ : ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
              ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ได้จัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ประกอบด้วย 3 ส่วน...
(Not rated) (10 Oct, 2022) (139) (0)