หน้าแรก / การจัดการความรู้ / การจัดการคาวมรู้ ประจำปีงบประมาณ 2553
  การจัดการคาวมรู้ ประจำปีงบประมาณ 2553
 
  folder ข่าวสารเผยแพร่ (10)
  folder แผน 1 บริหารจัดการเชิงคุณภาพ
กลุ่มความรู้ที่ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงา น การนำระบบ ISO มาใช้ในการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพการศึกษา
  folder แผน 2 พัฒนาบุคลากร
กลุ่มความรู้ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกียวกับการพัฒนาผลงานวิชาการและการพัฒนาสมรรถนะท างวิชาชีพ
 
 
  folder แผน 3 พัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มความรู้ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกียวกับการอกแบบการจัดการเรียนรูที่เน้นผู้เรียน เป้นสำคัญ และการเรียนการสอนผ่านระบบแบบ E-learning และ Online
  folder แผน 4 วิจัยและสร้างองค์ความรู้
กลุ่มความรู้ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ การนำผลงานวิจัยมาใช้งานได้จริง
  folder แผน 5 บริการวิชาการ
กลุ่มความรู้ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการในการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพแก่ชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
 
 
  folder แผน 6 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์