รูปแบบการบูรณาการการวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสุขภาวะ 3อ. ลดพุง พิชิตโรค : วิทยาลัยพยาบาลฯ

        
Views: 680
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 01 Jul, 2014
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 01 Jul, 2014
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
ความรู้ที่ต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
                   อาจารย์ต้องมีความรู้ชัดแจ้ง(ExplicitKnowledge) และความรู้ฝังลึก(Tacit Knowledge) ที่ได้จากการปฏิบัติ เก็บประสบการณ์เหล่านี้ไว้ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการบริหารจัดการบทบาทหน้าที่ตามภาระกิจทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการให้มีการบูรณาการ ทำให้การบริหารเวลาในการดำเนินการได้ดีขึ้น
                   อีกทั้งกลุ่มการจัดการความรู้กลุ่มดอกปีบ ได้นำข้อเสนอแนะที่สืบเนื่องจากโครงการการวิจัย และการบริการวิชาการในปี 2555 ของกลุ่มการจัดการความรู้ในการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนให้มีภาวะสุขภาพดี และชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้มาต่อยอด เพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัยชุมชน และประเทศชาติโดยมีองค์ความรู้ที่จำเป็น (K) คือรูปแบบการบูรณาการการวิจัย การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ”เพื่อพัฒนาสุขภาวะ 3 อ. ลดพุง พิชิตโรค ของประชาชนวัยผู้ใหญ่ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามตัวชี้วัด(KPI) และ เป้าหมายที่ 1ของตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนงานวิจัยที่เป็นการบูรณาการการวิจัยการเรียนการสอนและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชนวัยผู้ใหญ่ จำนวน 1 โครงการตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของประชาชนวัยผู้ใหญ่ ที่เข้าร่วมโครงการที่มีสุขภาวะดีขึ้นร้อยละ 50
          ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge)
- ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ (CoP) หัวข้อเรื่องที่นำมาแลกเปลี่ยนความรู้จำนวน 1 องค์ความรู้ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพ การวิจัย การจัดการเรียนการสอน และการบริการวิชาการโดยใช้รูปแบบการบูรณาการการวิจัย การจัดการเรียนการสอน และการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชนวัยผู้ใหญ่ ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
- รวบรวมเป็นเอกสาร แนวทางการจัดการความรู่ สู่รูปแบบบูรณาการ การวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการ เผยแพร่ใน website km ของมหาวิทยาลัยและช่องทางอื่นๆ
          ความรู้ชัดแจ้ง (ExplicitKnowledge)
ผลงานวิจัย จำนวน 1 เรื่อง เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับและเผยแพร่ในเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ รวมทั้ง website km ของมหาวิทยาลัยและช่องทางอื่นๆ
Others in this Category
document เทคนิคการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เทคนิค 2S3E : คณะครุศาสตร์
document เทคนิคการทำงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ : คณะวิทยาศาสตร์
document เทคนิคการพัฒนาหลักสูตร : คณะวิทยาศาสตร์
document เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ : คณะวิทยาศาสตร์
document การจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน : คณะมนุษย์ศาสตร์
document การเลือกแหล่งตีพิมพ์และเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับมหาว ิทยาลัยโลก :คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
document ระบบการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการโดยวิกิพีเดีย : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
document การออกแบบกระบวนการให้บริการนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ : คณะวิทยาการจัดการ
document เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ : คณะวิทยาการจัดการ
document เทคนิคการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (สาขานิเทศศาสตร์) : คณะวิทยาการจัดการ
document เทคนิคการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (สาขาบริหารธุรกิจ) : คณะวิทยาการจัดการ
document กระบวนการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ : คณะวิทยาการจัดการ
document การนำเทคนิค 5ส. มาพัฒนาระบบงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
document การวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
document การบูรณาการกิจกรรมงานวิจัยกับการบริการวิชาการ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
document เทคนิคการให้บริการที่มีคุณภาพ : บัณฑิตวิทยาลัย
document เทคนิคการพัฒนาหลักสูตรสู่สากล : บัณฑิตวิทยาลัย
document เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ : บัณฑิตวิทยาลัย
document การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพสำหรับกา รทำงานในประชาคมอาเซียน : วิทยาลัยนานาชาติ
document การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพและภาษาประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน : วิทยาลัยนานาชาติ
document พัฒนาคน พัฒนางานด้วย R2R : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document การให้บริการเพื่อพัฒนางานสนับสนุนวิชาการ : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document ระบบการให้บริการห้องปฏิบัติการพยาบาลที่พึงพอใจทั้งผู้ให้และผู้รับ : วิทยาลัยพยาบาลฯ
document เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ในการฝึกปฏิบัติการ พยาบาลอนามัยชุมชนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน : วิทยาลัยพยาบาลฯ
document เทคนิคการซักประวัติ ตรวจร่างกายและบันทึกในเวชระเบียนของผู้ป่วยที่ง่ายต่อการใช้งานของนักศึกษาพยาบาล : วิทยาลัยพยาบาลฯ
document คู่มือการปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
document คู่มือการทำ TQF 3 การจัดการเรียนการสอนรองรับการทำงานสู่ประชาคมอาเซียน : วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ
document การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ : วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ
document การพัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียน : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
document การเตรียมการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ : กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
document การปรับภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิต : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
document เทคนิคการให้บริการยืม-คืน เงินทดลองราชการ : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
document ระบบการให้บริการ One Stop Service : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
document เทคนิคการพัฒนาคุณภาพการทำงานด้วยเครือข่าย : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
document การจัดทำระบบการจองออนไลน์เพื่อการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
document การจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าเพื่อการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
document เทคนิคการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (Business Intelligence) : สำนักวิทยบริการฯ
document บริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศด้วย One Stop Service : สำนักวิทยบริการฯ
document เทคนิคการให้บริการนำชมแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
document เทคนิคการให้บริการ "Smile Service" : สถาบันวิจัยและพัฒนา
document คุณภาพระบบการประเมินผลและรายงานผลการเรียนแบบ Zero Defect : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
document คู่มือการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
document ขั้นตอนการเสนอขอทุนสนับสนุนงานวิจัย และรูปแบบของงานวิจัยสำหรับการทดลองสื่ออิเล็คทรอนิกส์ : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
document คู่มือการบริหารจัดการของสำนักงานวิทยาเขต : สำนักงานวิทยาเขต
document เทคนิคการหารายได้ให้มีประสิทธิภาพ : สำนักทรัพย์สินและรายได้
document คู่มือการจัดประชุม : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย