หน้าแรก / คลังความรูั / องค์ความรู้ปีงบประมาณ 2556 / การพัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียน : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

การพัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียน : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

        
Views: 876
Votes: 4
Comments: 0
Posted: 01 Jul, 2014
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 01 Jul, 2014
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
1. ระบบฐานข้อมูลค้นหารายวิชาเทียบโอนผลการเรียน ประกอบด้วย
    1. การค้นหารายวิชาเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย (สำหรับบุคคลทั่วไป) มีวิธีการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ดังนี้
          1.1 รวบรวมข้อมูลรายวิชาของ คณะ/ วิทยาลัย จากงานหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา
          1.2 จัดทำระบบฐานข้อมูลค้นหารายวิชาเทียบโอน
          1.3 เมนูการค้นหารายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้ จากรหัสวิชา ชื่อวิชา และสถานศึกษาเดิม
          1.4 จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลรายวิชาภายในมหาวิทยาลัย
          1.5 จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลรายวิชาภายนอกมหาวิทยาลัย
          1.6 จัดทำคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลค้นหารายวิชาเทียบโอนผลการเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
    2. การค้นหารายวิชาเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย (สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการคณะ/วิทยาลัย)มีวิธีการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ดังนี้
          2.1 รวบรวมข้อมูลรายวิชาของ คณะ/ วิทยาลัย จากงานหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา
          2.2 จัดทำระบบฐานข้อมูลค้นหารายวิชาเทียบโอน รายวิชาภายในมหาวิทยาลัย และรายวิชาภายนอกมหาวิทยาลัย
          2.3 เมนูการค้นหารายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้ จากรหัสวิชา ชื่อวิชา และสถานศึกษาเดิม
          2.4 จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลรายวิชาภายในมหาวิทยาลัย
          2.5 จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลรายวิชาภายนอกมหาวิทยาลัย
          2.6 จัดทำคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลค้นหารายวิชาเทียบโอนผลการเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
2. คู่มือการเทียบโอนผลการเรียน ประกอบด้วย ดังนี้
          2.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เทียบโอนผลการเรียน
                    2.2 การยื่นเรื่องขอเทียบโอนผลการ
          2.3 วิธีการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนและการบันผลการเรียน
          2.4 วิธีการบันทึกความรู้จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
          2.5 การคิดค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน
          2.6 ขั้นตอนการเทียบโอนผลการเรียน (สำหรับนักศึกษา)     
          2.7 กระบวนการเทียบโอนผลการเรียน
          2.8 รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานการเทียบโอนผลการเรียน
          2.9 เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอเทียบโอนผลการเรียน
          2.10 ตารางเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา GE
          2.11 ตารางเทียบโอนผลการเรียนของคณะ/วิทยาลัย
                   2.12 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Others in this Category
document เทคนิคการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เทคนิค 2S3E : คณะครุศาสตร์
document เทคนิคการทำงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ : คณะวิทยาศาสตร์
document เทคนิคการพัฒนาหลักสูตร : คณะวิทยาศาสตร์
document เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ : คณะวิทยาศาสตร์
document การจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน : คณะมนุษย์ศาสตร์
document การเลือกแหล่งตีพิมพ์และเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับมหาว ิทยาลัยโลก :คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
document ระบบการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการโดยวิกิพีเดีย : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
document การออกแบบกระบวนการให้บริการนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ : คณะวิทยาการจัดการ
document เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ : คณะวิทยาการจัดการ
document เทคนิคการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (สาขานิเทศศาสตร์) : คณะวิทยาการจัดการ
document เทคนิคการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (สาขาบริหารธุรกิจ) : คณะวิทยาการจัดการ
document กระบวนการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ : คณะวิทยาการจัดการ
document การนำเทคนิค 5ส. มาพัฒนาระบบงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
document การวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
document การบูรณาการกิจกรรมงานวิจัยกับการบริการวิชาการ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
document เทคนิคการให้บริการที่มีคุณภาพ : บัณฑิตวิทยาลัย
document เทคนิคการพัฒนาหลักสูตรสู่สากล : บัณฑิตวิทยาลัย
document เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ : บัณฑิตวิทยาลัย
document การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพสำหรับกา รทำงานในประชาคมอาเซียน : วิทยาลัยนานาชาติ
document การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพและภาษาประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน : วิทยาลัยนานาชาติ
document พัฒนาคน พัฒนางานด้วย R2R : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document การให้บริการเพื่อพัฒนางานสนับสนุนวิชาการ : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document ระบบการให้บริการห้องปฏิบัติการพยาบาลที่พึงพอใจทั้งผู้ให้และผู้รับ : วิทยาลัยพยาบาลฯ
document เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ในการฝึกปฏิบัติการ พยาบาลอนามัยชุมชนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน : วิทยาลัยพยาบาลฯ
document เทคนิคการซักประวัติ ตรวจร่างกายและบันทึกในเวชระเบียนของผู้ป่วยที่ง่ายต่อการใช้งานของนักศึกษาพยาบาล : วิทยาลัยพยาบาลฯ
document รูปแบบการบูรณาการการวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสุขภาวะ 3อ. ลดพุง พิชิตโรค : วิทยาลัยพยาบาลฯ
document คู่มือการปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
document คู่มือการทำ TQF 3 การจัดการเรียนการสอนรองรับการทำงานสู่ประชาคมอาเซียน : วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ
document การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ : วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ
document การเตรียมการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ : กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
document การปรับภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิต : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
document เทคนิคการให้บริการยืม-คืน เงินทดลองราชการ : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
document ระบบการให้บริการ One Stop Service : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
document เทคนิคการพัฒนาคุณภาพการทำงานด้วยเครือข่าย : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
document การจัดทำระบบการจองออนไลน์เพื่อการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
document การจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าเพื่อการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
document เทคนิคการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (Business Intelligence) : สำนักวิทยบริการฯ
document บริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศด้วย One Stop Service : สำนักวิทยบริการฯ
document เทคนิคการให้บริการนำชมแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
document เทคนิคการให้บริการ "Smile Service" : สถาบันวิจัยและพัฒนา
document คุณภาพระบบการประเมินผลและรายงานผลการเรียนแบบ Zero Defect : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
document คู่มือการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
document ขั้นตอนการเสนอขอทุนสนับสนุนงานวิจัย และรูปแบบของงานวิจัยสำหรับการทดลองสื่ออิเล็คทรอนิกส์ : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
document คู่มือการบริหารจัดการของสำนักงานวิทยาเขต : สำนักงานวิทยาเขต
document เทคนิคการหารายได้ให้มีประสิทธิภาพ : สำนักทรัพย์สินและรายได้
document คู่มือการจัดประชุม : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย