หน้าแรก / คลังความรูั / องค์ความรู้ปีงบประมาณ 2556 / เทคนิคการให้บริการ "Smile Service" : สถาบันวิจัยและพัฒนา

เทคนิคการให้บริการ "Smile Service" : สถาบันวิจัยและพัฒนา

        
Views: 694
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 01 Jul, 2014
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 01 Jul, 2014
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
เทคนิคการให้บริการ smile service ในเรื่องของหลักปฏิบัติงานบริการของกลุ่ม “Smile Ranger” ขบวนการยิ้มแฉ่ง และลักษณะการให้บริการของกลุ่ม “Smile Ranger” ดังนี้
หลักปฏิบัติงานบริการของกลุ่ม “Smile Ranger” ขบวนการยิ้มแฉ่ง
S = Smiling : ยิ้มแย้ม
M = Manners : มารยาท
I = Impression : ความประทับใจ
L = Longing : ปรารถนา
E = Endurance : ความอดทน
R = Respectful : ความเคารพนับถือ
A = Amiable : มีอัธยาศัยดี
N = Necessitate : การให้ความสำคัญ
G = Goodnees : ความดี
E = Enthusiasm : ความกระตือรือร้น
R = Rapidness : ความรวดเร็ว ครบถ้วน มีคุณภาพ
          Smile Ranger คือ ขบวนการยิ้มแฉ่ง ซึ่งมีหน้าที่ตอบสนองความปรารถนา/ความต้องการของผู้รับบริการ สร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการด้วยความยิ้มแย้ม มีอัธยาศัยดี พร้อมให้บริการด้วยความกระตือรือร้น รวดเร็ว ครบถ้วน และมีคุณภาพ นอกจากนี้ Smile Ranger ต้องให้บริการด้วยความอดทน มีมารยาท ที่สำคัญต้องให้ความสำคัญ และแสดงความเคารพนับถือต่อผู้มารับบริการทุกคน
ลักษณะการให้บริการของกลุ่ม “Smile Ranger” ขบวนการยิ้มแฉ่ง
1.      การให้บริการด้วยเครื่องติดต่อสื่อสาร (โทรศัพท์)
1)    Smile Ranger จะรับสายโทรศัพท์ด้วยรอยยิ้ม พร้อมกล่าว “สวัสดีค่ะ/ครับ” ด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตร หลังจากนั้นแจ้งชื่อตนเอง เพื่อให้ปลายสายทราบว่ากำลังติดต่อกับใคร
2)    Smile Ranger จะสอบถามชื่อ และความต้องการของผู้ติดต่อ เพื่อแสดงถึงความเอาใจใส่ผู้ติดต่อ และหากเป็นไปได้ ควรเรียกชื่อผู้ติดต่อเวลาสนทนาด้วย
3)    Smile Ranger จะรับฟังเรื่องราวของผู้ติดต่ออย่างตั้งใจและสนใจ ไม่กล่าวขัดการสนทนากลางคัน พร้อมทั้งแสดงให้ผู้ติดต่อทราบว่ากำลังฟังการสนทนาอยู่อย่างสนใจด้วยถ้อยคำสั้นๆ เช่น ครับ/ค่ะ  
4)          Smile Ranger จะตอบคำถามด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะ ชัดเจน และต้องพยายามช่วยเหลือผู้ติดต่ออย่างเต็มที่ หากไม่สามารถทำได้ ให้จดบันทึกรายละเอียดความต้องการของผู้ติดต่อ เพื่อแจ้งให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการภายหลัง หรือโอนสายผู้ติดต่อไปยังผู้รับผิดชอบนั้นๆ พร้อมอธิบายเหตุผลในการโอนสาย
5)    Smile Ranger จะกล่าวคำว่า “ยินดีรับใช้ครับ/ค่ะ” เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ติดต่อ หลังจากนั้นกล่าวสวัสดีอีกครั้งเมื่อจบการสนทนา แต่ก่อนวางสาย Smile Ranger ต้องมั่นใจก่อนว่า ได้ตอบคำถามของผู้ติดต่อครบถ้วนแล้ว Smile Ranger ต้องรอให้ผู้ติดต่อวางสายโทรศัพท์ก่อน เพื่อแสดงว่า Smile Ranger ไม่ได้ต้องการรีบวางสายนั้น
2.       การให้บริการแบบพบหน้า
1)    Smile Ranger จะกล่าวสวัสดีครับ/ค่ะด้วยรอยยิ้ม พร้อมยกมือไหว้ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ติดต่อตั้งแต่แรกพบ
2)    Smile Ranger จะเชิญผู้มาติดต่อนั่งที่เก้าอี้รับรอง เพื่อให้ผู้ติดต่อรู้สึกผ่อนคลาย และเพื่อให้ Smile Ranger เตรียมความพร้อมในการให้บริการกับผู้มาติดต่อ
3)    Smile Ranger จะสอบถามความต้องการของผู้ติดต่อด้วยน้ำเสียง ถ้อยคำที่เป็นมิตร น่าฟัง พร้อมทั้งยิ้มแย้มตลอดการสนทนา สิ่งสำคัญคือ Smile Ranger ต้องตั้งใจ และให้ความสนใจกับเรื่องราวของผู้มาติดต่อ
4)    Smile Ranger จะกระตือรือร้นในการให้บริการ ตอบสนองความต้องการของผู้มาติดต่อด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และถูกต้อง Smile Ranger ต้องมีความอดทนในการให้บริการ ไม่แสดงกิริยาเพิกเฉย ไม่สนใจ ใส่ใจ และไม่เต็มใจให้บริการกับผู้มาติดต่อ หรือแสดงกิริยาที่ทำให้ผู้มาติดต่อเสียความรู้สึก
5)    Smile Ranger จะใช้วาจาที่ไพเราะ สุภาพ อ่อนหวาน พูดแบบมีหางเสียง มีคำขานรับที่เหมาะสม อาจมีการพูดย้ำสิ่งที่ผู้มาติดต่อต้องการเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน Smile Ranger จะไม่พูดมากเกินความจำเป็น เน้นการรับฟังให้มาก
Smile Ranger จะกล่าวคำว่า “ยินดีรับใช้ครับ/ค่ะ” เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มาติดต่อ หลังจากนั้นกล่าวสวัสดีอีกครั้งพร้อมยกมือไหว้เมื่อจบการให้บริการ
Others in this Category
document เทคนิคการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เทคนิค 2S3E : คณะครุศาสตร์
document เทคนิคการทำงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ : คณะวิทยาศาสตร์
document เทคนิคการพัฒนาหลักสูตร : คณะวิทยาศาสตร์
document เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ : คณะวิทยาศาสตร์
document การจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน : คณะมนุษย์ศาสตร์
document การเลือกแหล่งตีพิมพ์และเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับมหาว ิทยาลัยโลก :คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
document ระบบการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการโดยวิกิพีเดีย : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
document การออกแบบกระบวนการให้บริการนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ : คณะวิทยาการจัดการ
document เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ : คณะวิทยาการจัดการ
document เทคนิคการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (สาขานิเทศศาสตร์) : คณะวิทยาการจัดการ
document เทคนิคการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (สาขาบริหารธุรกิจ) : คณะวิทยาการจัดการ
document กระบวนการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ : คณะวิทยาการจัดการ
document การนำเทคนิค 5ส. มาพัฒนาระบบงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
document การวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
document การบูรณาการกิจกรรมงานวิจัยกับการบริการวิชาการ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
document เทคนิคการให้บริการที่มีคุณภาพ : บัณฑิตวิทยาลัย
document เทคนิคการพัฒนาหลักสูตรสู่สากล : บัณฑิตวิทยาลัย
document เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ : บัณฑิตวิทยาลัย
document การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพสำหรับกา รทำงานในประชาคมอาเซียน : วิทยาลัยนานาชาติ
document การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพและภาษาประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน : วิทยาลัยนานาชาติ
document พัฒนาคน พัฒนางานด้วย R2R : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document การให้บริการเพื่อพัฒนางานสนับสนุนวิชาการ : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
document ระบบการให้บริการห้องปฏิบัติการพยาบาลที่พึงพอใจทั้งผู้ให้และผู้รับ : วิทยาลัยพยาบาลฯ
document เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ในการฝึกปฏิบัติการ พยาบาลอนามัยชุมชนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน : วิทยาลัยพยาบาลฯ
document เทคนิคการซักประวัติ ตรวจร่างกายและบันทึกในเวชระเบียนของผู้ป่วยที่ง่ายต่อการใช้งานของนักศึกษาพยาบาล : วิทยาลัยพยาบาลฯ
document รูปแบบการบูรณาการการวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสุขภาวะ 3อ. ลดพุง พิชิตโรค : วิทยาลัยพยาบาลฯ
document คู่มือการปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
document คู่มือการทำ TQF 3 การจัดการเรียนการสอนรองรับการทำงานสู่ประชาคมอาเซียน : วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ
document การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ : วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ
document การพัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียน : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
document การเตรียมการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ : กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
document การปรับภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิต : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
document เทคนิคการให้บริการยืม-คืน เงินทดลองราชการ : กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
document ระบบการให้บริการ One Stop Service : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
document เทคนิคการพัฒนาคุณภาพการทำงานด้วยเครือข่าย : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
document การจัดทำระบบการจองออนไลน์เพื่อการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
document การจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าเพื่อการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
document เทคนิคการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (Business Intelligence) : สำนักวิทยบริการฯ
document บริการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศด้วย One Stop Service : สำนักวิทยบริการฯ
document เทคนิคการให้บริการนำชมแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
document คุณภาพระบบการประเมินผลและรายงานผลการเรียนแบบ Zero Defect : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
document คู่มือการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
document ขั้นตอนการเสนอขอทุนสนับสนุนงานวิจัย และรูปแบบของงานวิจัยสำหรับการทดลองสื่ออิเล็คทรอนิกส์ : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
document คู่มือการบริหารจัดการของสำนักงานวิทยาเขต : สำนักงานวิทยาเขต
document เทคนิคการหารายได้ให้มีประสิทธิภาพ : สำนักทรัพย์สินและรายได้
document คู่มือการจัดประชุม : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย