หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เขิญชวนส่งกลุ่มเข้าร่วมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ปีงบประมาณ 2557 จ้า

เขิญชวนส่งกลุ่มเข้าร่วมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ปีงบประมาณ 2557 จ้า

        
Views: 1104
Votes: 2
Comments: 0
Posted: 18 Aug, 2014
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 17 Jun, 2016
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

ใกล้ถึงเวลาของกิจกรรม KM SHOW & SHARE ปี 2557 แล้วจ้า สำหรับกลุ่มความรู้ใดที่สนใจเข้าร่วมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่กองนโยบายและแผน ภายในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 นี้ โดยเอกสารที่ต้องส่งเข้าร่วมการสรรหาฯ ประกอบด้วย

      1. ใบสมัครเข้าร่วมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
      2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มความรู้ จำนวน 3 ชุด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
      3. แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลผลการดำเนินงาน และ วิดีทัศน์ นำเสนอองค์ความรู้ (กลุ่มละไม่เกิน 10 นาที) จำนวน 1 ชุด
 

Attached files
file form_Best_Practice.rar (34 kb)
Others in this Category
document ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บ KM หน้าตาใหม่ปี 2014 ค่ะ
document แจ้งเกณฑ์การสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557 ฉบับปรับเปลี่ยนเกณฑ์จ้า
document รูปแบบการจัดกิจกรรม KM SHOW & SHARE ปี 57
document เตรียมพร้อมเข้าร่วมการสรรหา Best Practice ปี 57
document แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558
document คู่มือการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
document ขอเชิญคุณวิศาสตร์ของกลุ่มความรู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อกา รจัดการความรู้ (www.km.ssru.ac.th)
document KM รูปภาพ จิตอาสารรับรางวัลจากนายกสภามหาวิทยาลัย
document KM รูปภาพ จิตอาสารรับรางวัลอันดับที่ 1จากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และ IFRC
document เกร็ดความรู้ !
document ขอเชิญชวนส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ 2558
document โครงการ เรื่อง “ศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จากเครือข่ายการศึกษาทั่วไป ”
document ที่มาของกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม
document ที่มาของกลุ่มพัฒนาศิษย์เก่า
document การบ่งชี้ความรู้ (ปรัปบรุงเว็บไซต์)
document การบ่งชี้ความรู้ (ระบบฐานข้อมูล)
document การแสวงหาความรู้
document การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
document ความเป็นมาของกลุ่ม Service Mind
document การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ