หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558

        
Views: 1243
Votes: 1
Comments: 0
Posted: 28 Jan, 2015
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 17 Jun, 2016
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

            มหาวิทยาลัยกำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กองนโยบายและแผนได้รวบรวมและสรุปแผนการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงานเป็นแผนการจัดการความรู้
ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย โดยมีแผนการจัดการความรู้ 8 แผนตามยุทธศาสตร์ จำนวน 67 องค์ความรู้ พร้อมได้เสนอให้อธิการบดีพิจารณาเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 จำแนกองค์ความรู้ตามแผน ดังนี้

                   แผนที่ 1 บริหารจัดการเชิงคุณภาพ (25 องค์ความรู้) 

                   แผนที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน (2 องค์ความรู้)

                   แผนที่ 3 พัฒนาการเรียนการสอน (17 องค์ความรู้) 

                   แผนที่ 4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม (14 องค์ความรู้)

                   แผนที่ 5 สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (1 องค์ความรู้)

                   แผนที่ 6 บริการวิชาการ (4 องค์ความรู้)

                   แผนที่ 7 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (2 องค์ความรู้)

                   แผนที่ 8 บริหารจัดการสินทรัพย์ (2 องค์ความรู้)

             และเมื่อจำแนกองค์ความรู้ในแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

หน่วยงาน

จำนวนองค์ความรู้

แผนการจัดการความรู้

1. คณะครุศาสตร์

4

แผนที่ 1, 3, 4, 6

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

แผนที่ 1, 3, 4

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4

แผนที่ 1, 3, 4, 7

4. คณะวิทยาการจัดการ

4

แผนที่ 2, 3, 4

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3

แผนที่ 1, 3, 4

6. คณะศิลปกรรมศาสตร์

4

แผนที่ 1, 3, 4

7. บัณฑิตวิทยาลัย

2

แผนที่ 3, 4

8. วิทยาลัยนวัตกรรมฯ

3

แผนที่ 1, 3, 4

9. วิทยาลัยนานาชาติ

4

แผนที่ 1, 3, 4, 6

10. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

4

แผนที่ 3, 4

11. วิทยาลัยการภาพยนต์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่

2

แผนที่ 3, 4

12. วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

3

แผนที่ 1, 3, 4

13. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

3

แผนที่ 1, 3, 4

14. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ

2

แผนที่ 1, 3

15. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

แผนที่ 1

16. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

3

แผนที่ 1, 6, 7

17. สำนักทรัพย์สินและรายได้

2

แผนที่ 8

18. สำนักงานวิทยาเขต

2

แผนที่ 1, 6

19. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

1

แผนที่ 1

20. สถาบันวิจัยและพัฒนา

1

แผนที่ 1

21. สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1

แผนที่ 1

22. หน่วยตรวจสอบภายใน

1

แผนที่ 1

23. สำนักงานอธิการบดี

9

แผนที่ 1, 2, 5

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attached files
file KM_Plan_58.pdf (5.78 mb)
Others in this Category
document ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บ KM หน้าตาใหม่ปี 2014 ค่ะ
document แจ้งเกณฑ์การสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557 ฉบับปรับเปลี่ยนเกณฑ์จ้า
document รูปแบบการจัดกิจกรรม KM SHOW & SHARE ปี 57
document เตรียมพร้อมเข้าร่วมการสรรหา Best Practice ปี 57
document เขิญชวนส่งกลุ่มเข้าร่วมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ปีงบประมาณ 2557 จ้า
document คู่มือการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
document ขอเชิญคุณวิศาสตร์ของกลุ่มความรู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อกา รจัดการความรู้ (www.km.ssru.ac.th)
document KM รูปภาพ จิตอาสารรับรางวัลจากนายกสภามหาวิทยาลัย
document KM รูปภาพ จิตอาสารรับรางวัลอันดับที่ 1จากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และ IFRC
document เกร็ดความรู้ !
document ขอเชิญชวนส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ 2558
document โครงการ เรื่อง “ศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จากเครือข่ายการศึกษาทั่วไป ”
document ที่มาของกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม
document ที่มาของกลุ่มพัฒนาศิษย์เก่า
document การบ่งชี้ความรู้ (ปรัปบรุงเว็บไซต์)
document การบ่งชี้ความรู้ (ระบบฐานข้อมูล)
document การแสวงหาความรู้
document การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
document ความเป็นมาของกลุ่ม Service Mind
document การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ