หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คู่มือการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คู่มือการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

        
Views: 1315
Votes: 3
Comments: 0
Posted: 28 Jan, 2015
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 17 Jun, 2016
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

             คณะกรรมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์การสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ และอธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 มีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

ประเภทรางวัลและมูลค่ารางวัล

ประเภทรางวัล

มูลค่ารางวัล

คะแนน

1. รางวัลแบบอย่างดีเด่น

(Best Practice Award)

รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

จำนวน 1 รางวัล

ร้อยละ 90 ขึ้นไป

2. รางวัลแบบอย่างที่ดี

(Good Practice Award)

รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

จำนวน 5 รางวัล

ร้อยละ 80-89

3. รางวัลท้าทาย

(Challenger  Award)

รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

จำนวน 4 รางวัล

ร้อยละ 60 -79

4. รางวัลการมีส่วนร่วม

(Participation Award)

อันดับ 1 รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

อันดับ 2 รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

น้อยกว่าร้อยละ 60

หลักเกณฑ์การพิจารณา

เกณฑ์ที่ 1 รอบคัดเลือก น้ำหนักร้อยละ 60 (60 คะแนน) พิจารณาจาก

            1.1 ความสมบูรณ์ของการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มความรู้ (ภาคผนวก 1 และภาคผนวก 2) ดังนี้

1.1 ภาคผนวก 1 แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้

1.2 ภาคผนวก 2 แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มความรู้

1.2 รายงานผลการดำเนินงานของความรู้ น้ำหนักร้อยละ 25 ประกอบด้วย

                         - ส่วนที่ 1 ผลผลิตและผลลัพธ์ ของการจัดการความรู้ น้ำหนักร้อยละ 12

                         - ส่วนที่ 2 การต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้น น้ำหนักร้อยละ 13

            1.3 การเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกลุ่มความรู้บนเว็บไซต์ น้ำหนักร้อยละ 15 ประกอบด้วย

                          - ส่วนที่ 1 การเผยแพร่ผลการดำเนินงานบนเว็บไซต์ KM ของมหาวิทยาลัย น้ำหนักร้อยละ 5

                          - ส่วนที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกบนเว็บไซต์ KM ของมหาวิทยาลัย น้ำหนักร้อยละ 10

             1.4 การนำเสนอผลงานผ่านสื่อวีดีทัศน์บนเว็บไซต์ KM ของมหาวิทยาลัย น้ำหนักร้อยละ 20

                        กลุ่มความรู้ที่ผ่านรอบคัดเลือกต้องมีคะแนน ≥ 50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน

เกณฑ์ที่ 2 รอบตัดสิน น้ำหนักร้อยละ 40 (40 คะแนน)

                        โดยพิจารณาจากการนำเสนอผลงาน ดังนี้

            2.1 การนำเสนอผลงานของกลุ่มความรู้ น้ำหนักร้อยละ 40 ประกอบด้วย

                   - ส่วนที่ 1 การจัดบอร์ดนิทรรศการของกลุ่มความรู้ น้ำหนักร้อยละ 20

                 - ส่วนที่ 2 การตอบคำถามของกลุ่มความรู้บนเวที น้ำหนักร้อยละ 20

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

Attached files
file Best_Practice_KM_2558.pdf (748 kb)
Others in this Category
document ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บ KM หน้าตาใหม่ปี 2014 ค่ะ
document แจ้งเกณฑ์การสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557 ฉบับปรับเปลี่ยนเกณฑ์จ้า
document รูปแบบการจัดกิจกรรม KM SHOW & SHARE ปี 57
document เตรียมพร้อมเข้าร่วมการสรรหา Best Practice ปี 57
document เขิญชวนส่งกลุ่มเข้าร่วมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ปีงบประมาณ 2557 จ้า
document แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558
document ขอเชิญคุณวิศาสตร์ของกลุ่มความรู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อกา รจัดการความรู้ (www.km.ssru.ac.th)
document KM รูปภาพ จิตอาสารรับรางวัลจากนายกสภามหาวิทยาลัย
document KM รูปภาพ จิตอาสารรับรางวัลอันดับที่ 1จากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และ IFRC
document เกร็ดความรู้ !
document ขอเชิญชวนส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ 2558
document โครงการ เรื่อง “ศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จากเครือข่ายการศึกษาทั่วไป ”
document ที่มาของกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม
document ที่มาของกลุ่มพัฒนาศิษย์เก่า
document การบ่งชี้ความรู้ (ปรัปบรุงเว็บไซต์)
document การบ่งชี้ความรู้ (ระบบฐานข้อมูล)
document การแสวงหาความรู้
document การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
document ความเป็นมาของกลุ่ม Service Mind
document การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ